Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
69
Yesterday
142
This month
2,160
This year
36,418

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

10 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน : 137 ล่าสุด : 2017-11-18 19:13:36


02 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน : 144 ล่าสุด : 2017-11-17 15:13:41


28 กันยายน 2559
อ่าน : 155 ล่าสุด : 2017-11-10 01:19:26

19 กันยายน 2559
อ่าน : 127 ล่าสุด : 2017-11-14 22:43:46

09 กันยายน 2559
อ่าน : 145 ล่าสุด : 2017-11-15 06:26:24

09 กันยายน 2559
อ่าน : 179 ล่าสุด : 2017-11-17 14:01:48


01 กันยายน 2559
อ่าน : 68 ล่าสุด : 2017-11-15 00:19:35

29 สิงหาคม 2559
อ่าน : 145 ล่าสุด : 2017-11-15 23:57:10

22 สิงหาคม 2559
อ่าน : 158 ล่าสุด : 2017-11-18 09:04:45

16 สิงหาคม 2559
อ่าน : 174 ล่าสุด : 2017-11-17 04:29:39

16 สิงหาคม 2559
อ่าน : 214 ล่าสุด : 2017-11-15 03:50:38

15 สิงหาคม 2559
อ่าน : 112 ล่าสุด : 2017-11-06 08:24:19


ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.3797 seconds.