Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
69
Yesterday
86
This month
1,899
This year
5,485

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์

แบบฟอร์ม Document
1. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับโบนัสภาควิชา เท่านั้น !) DOWNLOAD

2. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 14_2551 DOWNLOAD

3. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 48_2543 DOWNLOAD

4. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 405_2559 DOWNLOAD

5. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2279/2560 DOWNLOAD

6. หนังสือรับรองการสนับสนุนงานตีพิมพ์ DOWNLOAD

7. แบบเสนอโครงการพัฒนา ส่งเสริม งานวิจัย DOWNLOAD

8. ตัวอย่างบันทึกแจ้งตัวเงินค่าตอบแทน DOWNLOAD

9. แบบขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย DOWNLOAD

แบบฟอร์ม/ ประกาศ/ คำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0070 seconds.