Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
61
Yesterday
130
This month
2,732
This year
12,845

กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี (ฉบับที่ 57/2550) เรื่อง การจัดสรรและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุ
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 55/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย 40 ปี
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 28

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0152 seconds.