Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
49
Yesterday
83
This month
2,118
This year
15,325

One Stop Service

Research Process รายละเอียดการให้บริการ
A. Proposal Development

- จัดทำประวัติและผลงานของนักวิจัย (CURRICULUM VITAE) DOWNLOAD

- ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่และอัพเดตข้อมูลส่วนตัวและผลงานในระบบ NRMS DOWNLOAD

B. EC & Research Funding

- ประสานงานจริยธรรมในมนุษย์และจริยธรรมสัตว์ทดลอง กรอกแบบฟอร์มใบนำส่งและตรวจสอบเอกสาร พร้อมส่งเอกสารแก่สำนักจริยธรรม

- ประสานเรื่องทุนวิจัยของคณะและติดตามผล

C. เก็บข้อมูล ดำเนินการวิจัย

- ประสานงานการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ Lab

- ประสานงานหน่วยระบาดวิทยาคลินิก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์สถิติ

D. Manuscript Editing Process

- นำข้อมูลเข้าสู่โครงการ MWC ข้อมูลเพิ่มเติม

E. Submission Process

- ส่งข้อมูลเข้า EEPC ข้อมูลเพิ่มเติม

- จัดพิมพ์แบบฟอร์มและเตรียมเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์

นักวิจัยที่สนใจขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่


- นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง เบอร์ภายใน 67057 E-mail: koonch@kku.ac.th

- นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์ เบอร์ภายใน 67057 E-mail: sirinsu@kku.ac.th

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0359 seconds.