Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
21
Yesterday
120
This month
2,407
This year
2,407

รางวัล

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
2 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 145/2557) เรื่อง รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
3 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 135/2556) เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (โบนัสภาควิชา)
4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 668/2559) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 48/2543 และ ฉบับที่ 26/2554
6 ประกาศ มข 212/2559 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล
7 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 64/2560) เรื่อง รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0085 seconds.