ระบบขอใช้บริการสัตว์ทดลอง

แบบขอใช้บริการสัตว์ทดลองตลอดโครงการ

ข้าพเจ้า
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน    มีความประสงค์ขอใช้บริการสัตว์ทดลอง รายละเอียดดังนี้
ประเภทบุคลากร
บุคลากรภายใน      บุคลากรภายนอกคณะฯ ระบุ 
ผ่านการอบรมจากสถาบันการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
เลขที่คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
กำลังรอเข้าร่วมอบรม
ครั้งที่
ยังไม่ผ่านการอบรม
ประเภทงาน
งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
งานบริการ
เรื่อง
เลขที่บริการ (รหัสบัญชีกลาง)
งานวิจัย/โครงการวิจัย
     1.1 งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิต      ระดับปริญญาโท      ระดับปริญญเอก
      หัวข้อวิทยานิพนธ์
      มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรือไม่
       มี แหล่งทุนชื่อ
ปีที่ได้รับทุน
งบประมาณ
บาท
       ไม่มี
     1.2 งานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
      ชื่อโครงการ
      มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรือไม่
       มี แหล่งทุนชื่อ
ปีที่ได้รับทุน
งบประมาณ
บาท
       ไม่มี
อื่นๆ (โปรดระบุ)
จรรยาบรรณ/จริยธรรมการใช้สัตว์
โครงการวิจัยนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    เลขที่จรรยาบรรณ    ลงวันที่
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    เลขที่จรรยาบรรณ    ลงวันที่
กำลังยื่นเสนอขอรับการพิจารณา/อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ
    (ระบุสถานที่ยื่นขอจรรยาบรรณ)
อื่นๆ (ระบุ)  
โดยชนิดสัตว์ทดลองที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ คือ จำนวน ตัว ในระยะเวลา
ชนิดของสารที่สัตว์ทดลองจะได้รับ
สัตว์ทดลองที่ท่านใช้ได้รับยา สมุนไพร เชื้อโรค สารไอโซดทป กัมมันตรังสี หรือสารอันตรายอื่นๆ / ไม่ได้รับ
ได้รับ   ยา
             สมุนไพร
             ติดเชื้อโรค
             ติดเชื้อพยาธิ
             สารพิษ/สารก่อมะเร็ง
             อื่นๆ
ไม่ได้รับ
แผนการใช้งานสัตว์ ณ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ตลอดทั้งโครงการ