Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
61
Yesterday
130
This month
2,732
This year
12,845

ฝ่ายวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาปรีคลีนิคทุกภาควิชา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยในชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์คลินิก

พ.ศ. 2529 ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองคณะบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายวิจัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

พ.ศ. 2532-2541 การวางพื้นฐานการวิจัยในทศวรรษแรก ฝ่ายวิจัยได้ริเริ่มการจัดสรรทุน Invitation Research โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของคณะฯ โดยกำหนดงบประมาณสนับสนุนไว้โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท มีการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรห้องวิจัยที่ชั้น 4 ตึกวิทยาศาสตร์คลินิก 1 - 2 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัย-ปกป้องสิทธิอาสาสมัคร และความเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยของโครงการที่ขอรับทุนคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการวางมาตรฐานการวิจัยระดับสากล

พ.ศ. 2542-2551 ฝ่ายวิจัยได้จัดสรรทุนประเภท Group Research คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดพื้นที่ชั้น 16 - 17 ตึก สว. 1 เป็นพื้นที่วิจัยด้านคลินิกและปรีคลินิก ซึ่งต่อมาฝ่ายวิจัยได้ปรับแผนเป็นพื้นที่วิจัยด้านคลินิกทั้งหมด โดยได้จัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นสำนักงานของหน่วยระบาด สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการวิจัยทางคลินิก ในช่วงปลายทศวรรษได้มีการแลกเปลี่ยนการใช้พื้นที่ชั้น 3 ตึกเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ของห้องปฏิบัติเวชศาสตร์ชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์กับพื้นที่ของฝ่ายวิจัยชั้น 16 ตึก สว. 1 ปัจจุบันพื้นที่ชั้น 16 - 17 ตึก สว. 1 ทั้งหมดเป็นพื้นที่รองรับการวิจัยทางคลินิกและหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นคณะกรรมการฯ ภายใต้กำกับของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงทศวรรษนี้คือการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อสร้างอาคารเรียนรวม ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า อาคารเวชวิชชาคาร (อ่านว่า เวด-ชะ-วิด-ชา-คาน) ซึ่งนอกจากมีห้องบรรยายรวมและห้องเรียนกลุ่มย่อยกว่า 30 ห้องแล้ว ยังมีตึกวิจัย 7 ชั้นที่สร้างตามมาตรฐานสากล นับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีตึกวิจัยตึกแรกของคณะ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ได้เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดแทนอาคารเรือนสัตว์ทดลองเดิมของคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบและการให้ความสำคัญกับการวิจัยทั้งระดับคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Asian University Rankings ในระยะเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ สกอ. มีการจัดสรรทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อเน้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่สนองนโยบายคณะและแก้ปัญหาสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ การเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยวางระบบสนับสนุนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศเป็น Visiting Professor ประจำฝ่ายวิจัย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรับปรุงบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อเร่งผลิตผลงานให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและงานบริการ มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของคณะจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ แต่เป็นภาระความรับผิดชอบที่คณะแพทยศาสตร์มีต่อสังคม โดยเฉพาะประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีโรคและปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากภาคอื่นของประเทศ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคติดเชื่อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โรคเมลิออยโดสิส ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โรคนิ่วไต เบาหวาน และโรคไหลตาย เป็นต้น กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทางสังกัดคณะแพทยศาสตร์ได้รับผิดชอบและเป็นแกนนำในการวิจัยเพื่อลดอุบัติการณ์ความเสี่ยง การวิจัยเพื่อหาตัวตรวจวินิจฉัยและบ่งชี้ภาวะโรค จนถึงการหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.วีรพงศ์ ลุลิตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

1. กลุ่มวิจัยผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

2. กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพ

3. กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

4. กลุ่มวิจัยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

5. กลุ่มวิจัยการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง

6. กลุ่มวิจัยโรคมะเร็งแบบองค์รวม

7. กลุ่มวิจัยโรคหนังแข็ง

8. กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย โรคนำโดยสัตว์สู่คน และโรคที่นำโดยพาหะ

9. กลุ่มวิจัยโรคหู

หัวหน้ากลุ่ม รศ.สมภพ พระธานี

หัวหน้ากลุ่ม รศ.ดร.วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์

หัวหน้ากลุ่ม ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

หัวหน้ากลุ่ม นางจิราพร ศิริโชค

หัวหน้ากลุ่ม นางอุบล จ๋วงพานิช

หัวหน้ากลุ่ม ผศ.โกสินทร์ วิระษร

หัวหน้ากลุ่ม รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ

หัวหน้ากลุ่ม ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ

หัวหน้ากลุ่ม รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ที่มา : หนังสือ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัย (หน้า 87 - 95)

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0062 seconds.