Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
12
Yesterday
98
This month
3,423
This year
29,696

ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.อำนาจ กิจควรดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย


นายรักษ์เกียรติ กระแสร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย


นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย

นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง

รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก

นางสาวชัญญานุช คำมุกชิก
พนักงานธุรการ

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
พนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสาวิตรี วงษ์ดวง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวพรสวรรค์ ทองพลับ
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
พนักงานธุรการ

นายต้นกล้า อินสว่าง
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนวลจันทร์ สอนปัญญา
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยวิจัย

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวจิตรจิรา ไชยฤทธิ
นักวิชาการเวชสถิติ

นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิทยาศาสตร์

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานสัตว์เลี้ยง บ 1

นายอำนาจ อินสา
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

ช่อผกา ทุมพันธ์
พนักงานเลี้ยงสัตว์

วนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยวิจัย


ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0069 seconds.