Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
20
Yesterday
120
This month
2,407
This year
2,407

ความรู้ด้านนวัตกรรม

>
List Link
กานต์ ตระกูลฮุน ปฏิรูปองค์กรด้วยนวัตกรรม อ่านต่อ:
Sunton Learning at HTC Key summary
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยา

- ไฟล์ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 & แก้ไขเพิ่มเติม DOWNLOAD

- ไฟล์ ความตกลงของอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ DOWNLOAD

- ไฟล์ Update standards and/or testing requirements for medical devices in Thailand DOWNLOAD

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0225 seconds.