Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
21
Yesterday
120
This month
2,407
This year
2,407

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

06 มิถุนายน 2558
อ่าน : 182 ล่าสุด : 2018-01-17 17:56:23
03 เมษายน 2558
อ่าน : 275 ล่าสุด : 2018-01-21 11:06:04


20 มีนาคม 2558
อ่าน : 403 ล่าสุด : 2018-01-21 11:16:32

12 มีนาคม 2558
อ่าน : 563 ล่าสุด : 2018-01-22 13:46:51

30 มกราคม 2558
อ่าน : 300 ล่าสุด : 2018-01-21 11:14:22


22 มกราคม 2558
อ่าน : 275 ล่าสุด : 2018-01-21 11:35:00

26 ธันวาคม 2557
อ่าน : 247 ล่าสุด : 2018-01-18 12:16:41

17 ธันวาคม 2557
อ่าน : 583 ล่าสุด : 2018-01-21 11:06:01

22 ตุลาคม 2557
อ่าน : 336 ล่าสุด : 2018-01-21 12:06:06


30 สิงหาคม 2557
อ่าน : 361 ล่าสุด : 2018-01-19 12:55:14

26 สิงหาคม 2557
อ่าน : 317 ล่าสุด : 2018-01-19 11:56:11

21 สิงหาคม 2557
อ่าน : 400 ล่าสุด : 2018-01-21 11:53:01

20 สิงหาคม 2557
อ่าน : 208 ล่าสุด : 2018-01-21 02:16:30

18 สิงหาคม 2557
อ่าน : 338 ล่าสุด : 2018-01-21 11:26:36

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.4441 seconds.