Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
143
Yesterday
186
This month
2,767
This year
15,974

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

12 มิถุนายน 2558
อ่าน : 326 ล่าสุด : 2018-05-23 23:20:07


06 มิถุนายน 2558
อ่าน : 237 ล่าสุด : 2018-05-23 11:29:55
03 เมษายน 2558
อ่าน : 342 ล่าสุด : 2018-05-11 22:56:57


20 มีนาคม 2558
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2018-05-11 22:04:27

12 มีนาคม 2558
อ่าน : 626 ล่าสุด : 2018-05-20 09:26:07

30 มกราคม 2558
อ่าน : 374 ล่าสุด : 2018-05-20 20:06:09


22 มกราคม 2558
อ่าน : 334 ล่าสุด : 2018-05-20 09:50:22

26 ธันวาคม 2557
อ่าน : 296 ล่าสุด : 2018-05-23 23:41:25

17 ธันวาคม 2557
อ่าน : 671 ล่าสุด : 2018-05-23 23:10:46

22 ตุลาคม 2557
อ่าน : 428 ล่าสุด : 2018-05-20 05:59:40


30 สิงหาคม 2557
อ่าน : 455 ล่าสุด : 2018-05-23 23:08:27

26 สิงหาคม 2557
อ่าน : 374 ล่าสุด : 2018-05-23 12:19:05

21 สิงหาคม 2557
อ่าน : 491 ล่าสุด : 2018-05-25 21:03:26

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.5450 seconds.