Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

การเบิกจ่ายผลงานตีพิมพ์

ประเภท เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

- ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 14/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างผลงานDOWNLOAD

- ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 113/2554) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างผลงาน (เพิ่มเติม)DOWNLOAD

- แบบฟอร์ม DOWNLOAD

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

- ประกาศLINK

- แบบฟอร์มLINK

นักวิจัยที่สนใจขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่


- นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ เบอร์ภายใน 63235 E-mail: ratanapa@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235