Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์

แบบฟอร์ม Document
1. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับโบนัสภาควิชา เท่านั้น !) DOWNLOAD

2. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย) DOWNLOAD

3. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 14_2551 DOWNLOAD

4. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 48_2543 DOWNLOAD

5. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 405_2559 DOWNLOAD

6. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2279/2560 DOWNLOAD

7. หนังสือรับรองการสนับสนุนงานตีพิมพ์ DOWNLOAD

8. แบบเสนอโครงการพัฒนา ส่งเสริม งานวิจัย DOWNLOAD

9. ตัวอย่างบันทึกแจ้งตัวเงินค่าตอบแทน DOWNLOAD

10. แบบขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย DOWNLOAD

11. แบบเบิกจ่ายเงินสมทบค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

12. ใบสำคัญเงินสมทบค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ DOWNLOAD

13. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ (สำหรับ Page Charge สมทบ) DOWNLOAD

แบบฟอร์ม/ ประกาศ/ คำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235