Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

นักวิจัยสมรรถนะสูง

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1344/2558) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภา
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559)หลักเกณฑ์จ้างนักวิจัยคุณภาพสูง
3 แนวทางการพิจารณาการจ้างนักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์
4 การจ้างเมธีวิจัยอาวุโส
5 การจ้างนักวิจัยอาวุโส
6 คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 844/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235