Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ

ทุนวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

นายรักษ์เกียรติ กระแสร์

 • rgrasair@gmail.com
 • 63723

น.ส.อรอนงค์ โนนทิง

 • onanong@kku.ac.th
 • 67057

น.ส.สุรีรัตน์ ศรีถาพล

 • sureesri@kku.ac.th
 • 63235

ห้อง/ครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

นางอาภาภรณ์ ธรเสนา

 • apathasana@gmail.com
 • 63355

น.ส.กฤษณา ตลับกลาง

 • krisanata@kku.ac.th
 • 63309

น.ส.สุกานดา แสนใจวุฒิ

 • sukanda.jann@gmail.com
 • 63355

การตีพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ

นายรักษ์เกียรติ กระแสร์

 • rgrasair@gmail.com
 • 63723

น.ส.อรอนงค์ โนนทิง

 • onanong@kku.ac.th
 • 67057

น.ส.รัตนาภา แก้วประดิษฐ์

 • ratanapa@kku.ac.th
 • 63235

สัตว์ทดลอง

ผู้รับผิดชอบ

นายมนัส หอมสมบัติ

 • manuho@kku.ac.th
 • 63342

น.ส.วนิดา นามบ้านเหล่า

 • vanina@kku.ac.th
 • 63309

การจัดการข้อร้องเรียน

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235