Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์


รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.พรรณทิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย


นายรักษ์เกียรติ กระแสร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย


นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย

นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง

รศ. ดร.ภาธร ภิรมย์ไชย
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก

รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

นางสาวสุกัญญา บุญเอนก
พนักงานธุรการ

นางสาวชัญญานุช คำมุกชิก
พนักงานธุรการ

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวชลธิชา สาระ
พนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
พนักงานธุรการ

นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
นักวิทยาศาสตร์

นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวจิตรจิรา ไชยฤทธิ
นักวิชาการเวชสถิติ

นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิทยาศาสตร์

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานสัตว์เลี้ยง บ 1

นายอำนาจ อินสา
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยนักวิจัย


© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235