Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
18
This year
19,666

ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย


รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.จริยา อำคา เวลบาท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย


นายรักษ์เกียรติ กระแสร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย


นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย

นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง

รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก

รศ.จริยา อำคา เวลบาท
หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

นางสาวชัญญานุช คำมุกชิก
พนักงานธุรการ

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
พนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวชลธิชา สาระ
พนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
พนักงานธุรการ

นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
นักวิทยาศาสตร์

นายธานี ธรรมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายต้นกล้า อินสว่าง
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
นักวิทยาศาสตร์

นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยวิจัย

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวจิตรจิรา ไชยฤทธิ
นักวิชาการเวชสถิติ

นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิทยาศาสตร์

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานสัตว์เลี้ยง บ 1

นายอำนาจ อินสา
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

ช่อผกา ทุมพันธ์
พนักงานเลี้ยงสัตว์

วนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยวิจัย


ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0080 seconds.