Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย (โบนัสภาควิชา)

1.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 135/2556) เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (โบนัสภาควิชา) ไฟล์แนบ

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235