Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
49
Yesterday
83
This month
2,118
This year
15,325

บันทึกเกียรติยศ

บันทึกเกียรติยศนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย และผลงานวิจัย*ระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นบันทึกแห่งความทรงจำ และเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นอ้างอิง

ฝ่ายวิจัย ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ทุ่มเทเวลา และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการวิจัยในระดับสากล และหวังว่าบันทึกเกียรติยศนี้จะเป็นความภาคภูมิใจแก่นักวิจัย และเป็นประโยชน์ ต่อนักวิจัย หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ หากมีความผิดพลาดในรายละเอียดที่บันทึก ฝ่ายวิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และ ขอน้อมรับการแก้ไข**ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

เอกสาร

นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ/ประเทศ/มหาวิทยาลัย/คณะฯ

รูปนักวิจัย
ชื่อ - สกุล นักวิจัย
ภาควิชา
รางวัล
ดร.วันชนะ สืบไวย ภาควิชานิติเวชศาสตร์
นางอุบล จ๋วงพานิช พยาบาลเชี่ยวชาญ
ผศ.ณัฐติยา เตียวตระกูล อายุรศาสตร์
ผศ.นิษณา นามวาท ชีวเคมี
ผศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เภสัชวิทยา
ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม ชีวเคมี
ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ สรีรวิทยา
ผศ.อุบล ชาอ่อน ่ชีวะเคมี
ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี จุลชีววิทยา
ผศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เภสัชวิทยา

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0196 seconds.