การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15/05/2561 - 20/06/2561 08.30-16.30 80 / 39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1 ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยา ชั้น 16 อาคาร สว.19 24/05/2561 - 25/05/2561 08.30-16.30 40 / 26
การอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral Flow ณ ห้อง 5604A ชั้น 6 อาคารเวช วิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09/04/2561 - 11/04/2561 09.00-15.30 40 / 38
Lecture on Lateral Flow Technique ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 26/03/2561 - 26/03/2561 09.00-17.30 50 / 25
ประชุมเปิดโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Khon Kaen University Faculty of Medicine and Mekong Health Science Research Institute BioBank Project) ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14/02/2561 - 14/02/2561 14.00-16.00 น. 60 / 29
โครงการกิจกรรมพบปะนักวิจัย เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 17/01/2561 - 17/01/2561 10.00-12.00 100 / 19
International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ 28/12/2560 - 28/12/2560 13.30 - 16.30 20 / 20
เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และฟังบรรยาย ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 21/12/2560 - 21/12/2560 08.30- 15.45 100 / 20
International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 06/11/2560 - 06/11/2560 14.00-16.30 น. 50 / 22
Submit Online ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 13/07/2560 - 13/07/2560 13.00-16.30น. 40 / 18
การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen university science park) ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 16/08/2560 - 16/08/2560 8.30-12.00 60 / 1
Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 3 ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ 15/05/2560 - 15/05/2560 12.00-13.30 50 / 41
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Submit Online” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 24/03/2560 - 24/03/2560 10.00 - 15.00 40 / 0
การขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 19/01/2560 - 19/01/2560 14.30-16.30 40 / 18
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/11/2559 - 22/12/2559 08.30-16.30 80 / 80
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม KKU scholar” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 10/08/2559 - 26/08/2559 08.00-16.30 40 / 30
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ห้องประชุม 5203 29/07/2559 - 15/08/2559 08.00-16.30 20 / 11
อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments." ปี 2559 ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 19/08/2559 - 19/08/2559 08.30-16.30 น. 30 / 19
อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments" ปี 2559 ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 05/08/2559 - 05/08/2559 08.30-16.30 น. 30 / 22
การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ณ ห้องประชุม 5203 22/06/2559 - 30/06/2559 08.00-16.30 20 / 4