การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และฟังบรรยาย ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 21/12/2560 - 21/12/2560 08.30- 15.45 100 / 20
International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 06/11/2560 - 06/11/2560 14.00-16.30 น. 50 / 22
Submit Online ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 13/07/2560 - 13/07/2560 13.00-16.30น. 40 / 18
การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen university science park) ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 16/08/2560 - 16/08/2560 8.30-12.00 60 / 1
Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 3 ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ 15/05/2560 - 15/05/2560 12.00-13.30 50 / 41
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Submit Online” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 24/03/2560 - 24/03/2560 10.00 - 15.00 40 / 0
การขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 19/01/2560 - 19/01/2560 14.30-16.30 40 / 18
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/11/2559 - 22/12/2559 08.30-16.30 80 / 80
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม KKU scholar” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 10/08/2559 - 26/08/2559 08.00-16.30 40 / 30
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ห้องประชุม 5203 29/07/2559 - 15/08/2559 08.00-16.30 20 / 11
อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments." ปี 2559 ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 19/08/2559 - 19/08/2559 08.30-16.30 น. 30 / 19
อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments" ปี 2559 ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 05/08/2559 - 05/08/2559 08.30-16.30 น. 30 / 22
การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ณ ห้องประชุม 5203 22/06/2559 - 30/06/2559 08.00-16.30 20 / 4
การถ่ายทอดสัญญาณสดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine” ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 27/06/2559 - 27/06/2559 8.30-16.30 100 / 6
GW-GCP&Best Biobanking workshop ห้องประชุม 5102 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04/04/2559 - 29/06/2559 08.00-16.30 60 / 54
จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มข. 20/04/2559 - 20/04/2559 8.30-16.30 100 / 41
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ George Washington University ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09/02/2559 - 09/02/2559 11.00-13.00 60 / 3
โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 (ห้องบรรยาย1) 15/01/2559 - 15/01/2559 8.30-16.30 น. 100 / 47
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP" (คัดเลือก 80 ผู้เข้าร่วมจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด) ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/02/2559 - 17/02/2559 8.00-16.30 80 / 28
อบรมเรื่อง"เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 07/01/2559 - 07/01/2559 8.30-16.30 น. 40 / 20