ชื่อการประชุม/ อบรม อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments" ปี 2559 ครั้งที่ 1
วิทยากรโดย นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
วันที่เริ่ม 05/08/2559
วันที่สิ้นสุด 05/08/2559
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 03/08/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 22

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ ภาคออร์โธปิดิกส์ sursea@kku.ac.th
2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เขืิองเชียงขวาง นักศึกษา ปรสิตวิทยา emmy_wesley@yahoo.com
3 นางสาวจิราพร สงศรี นักศึกษา ปรสิตวิทยา benzll_jpcnas@hotmail.com
4 นายภาณุพันธ์ ศรีพันธ์ุ นักศึกษา ปรสิตวิทยา sokun44120@hotmail.co.th
5 นางสาวอัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ นักศึกษา ปรสิตวิทยา spiderman_puy@hotmail.com
6 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา benjamabhorn.pumhirunroj@gmail.com
7 นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ นักศึกษา ชีวเคมี phattarin.pp@gmail.com
8 นายมานะชัย ยิ่งกลาง นักศึกษา ปรสิตวิทยา manatao@gmail.com
9 นางสาววลีพร แก้วเลิศ นักศึกษาปริญญาโท ชีวเคมี nn.walee@gmail.com
10 นางสาวกนกวรรณ นาหก นักศึกษา ชีวเคมี kanokwan.nahok@gmail.com
11 นางสาวขนิษฐา ประทุมชาติ นักศึกษา ปรสิตวิทยา Jiewkhanittha@gmail.com
12 นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว นักศึกษาป.โท ชีวเคมี ploysalak1992@gmail.com
13 นายวุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ นักศึกษาปริญญาโท ปรสิตวิทยา grenadetimmy@gmail.com
14 นางสาวศศิกมล ค้อไผ่ นักศึกษา ชีวเคมีี k.sasikamon@kkumail.com
15 นายอัยการ แก้วสมนึก นักศึกษา เภสัชวิทยา aiiyakarn@gmail.com
16 นางสาวทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ นักศึกษา เภสัชวิทยา bluesky.skyline@gmail.com
17 นางสาวจิระประภา ป้องหลง นักศึกษา เภสัชวิทยา Jira.ponglong@gmail.com
18 นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษา เภสัชวิทยา suphanthip47@gmail.com
19 นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ นักศึกษา ชีวเคมี Tudtu.saisomboon@gmail.com
20 นางสาวชิดชนก อนุตระกูลชัย นักศึกษา ชีวเคมี chitchanok_a@yahoo.com
21 นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษา สรีรวิทยา pairpassorn@gmail.com
22 นางสาวมยุรี วงค์ประเทศ นักศึกษา สรีรวิทยา numerous.living@gmail.com