ชื่อการประชุม/ อบรม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Submit Online”
วิทยากรโดย นางสาวพรสวรรค์ ทองพลับ
วันที่เริ่ม 24/03/2560
วันที่สิ้นสุด 24/03/2560
เวลา 10.00 - 15.00
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 20/03/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 0

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ไม่มีข้อมูล
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล