ชื่อการประชุม/ อบรม การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
วิทยากรโดย คุณวิชวุธ บุญญานุกูล
วันที่เริ่ม 22/06/2559
วันที่สิ้นสุด 30/06/2559
เวลา 08.00-16.30
สถานที่ ณ ห้องประชุม 5203
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 29/06/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 20/ 4

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น khanthawudk@gmail.com
2 นายยุทธพงษ์ ภักมี พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ mr.pakmee@gmail.com
3 นางสาวอุมาพร นิยะนุช นักวิทยาศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ umaniy@kku.ac.th
4 นายสุระพงษ์ แขหินตั้ง พนักงานวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา surakh@kku.ac.th