ชื่อการประชุม/ อบรม อบรม "Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments." ปี 2559 ครั้งที่ 2
วิทยากรโดย นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
วันที่เริ่ม 19/08/2559
วันที่สิ้นสุด 19/08/2559
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 17/08/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 19

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวสรชา แสงพิชัย - พยาธิวิทยา ahcaros@gmail.com
2 นางสาวรัชนี รอดภัย นักศึกษา ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
3 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
4 นางสาวนางสาวลักขณา สะเดา นักศึกษา ปรสิตวิทยา sadaow1986@gmail.com
5 นายอิสระพงศ์ โพธิ์สุข นักศึกษา ปรสิตวิทยา issarapong2oum@gmail.com
6 นางสาวกาญจนา โถมนาการ นักศึกษา ปรสิตวิทยา tomanakankanchana@yahoo.com
7 นางสาวสุจิตรา ไชยเดช นักศึกษา ปรสิตวิทยา krisanata@kku.ac.th
8 นางสาววัชรา เครือจำปา นักศึกษา ปรสิตวิทยา krisanata@kku.ac.th
9 นางสาวโสภิตา ทองเสน นักศึกษา ปรสิตวิทยา krisanata@kku.ac.th
10 นางสาวภัชภิชา อรัญสาร นักศึกษา ปรสิตวิทยา krisanata@kku.ac.th
11 นายวุฒิพงศ์ ภูมิรัตนประพิณ นักศึกษา ปรสิตวิทยา krisanata@kku.ac.th
12 นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ sumokr@kku.ac.th
13 นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา a.sirichoat@gmail.com
14 นายวชิรพงศ์ สมภักดี นักศึกษา เภสัชวิทยา vachirapong@gmail.com
15 นางสาวเบญจวรรณ คุระสุข นักศึกษา เภสัชวิทยา benjawan.kurasug@gmail.com
16 นางสาวจุฑามาศ นามเสนาะ นักศึกษา ปรสิตวิทยา jutamas.namsanor@gmail.com
17 นางสาวชิดชนก อนุตระกูลชัย นักศึกษา ชีวเคมี krisanata@kku.ac.th
18 นางสาวปิยะนาฏ บุญเนตร นักศึกษา ชีวเคมี piyanard_nick@hotmail.com
19 นางสาวศิรินภา คลังแสง นักศึกษา เภสัชวิทยา sirinaphameaw@gmail.com