ชื่อการประชุม/ อบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก
วันที่เริ่ม 15/05/2561
วันที่สิ้นสุด 20/06/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป 1000 บาท
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 20/06/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 80/ 39

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ ritinov@hotmail.com
2 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
3 รศ.สุดา วรรณประสาท รศ. เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ sudvan@kku.ac.th
4 อ.นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา nontna@kku.ac.th
5 นางสาววิภาดา เหล่าวิโรจนกุล อาจารย์ จักษุวิทยา Wipadamed@yahoo.com
6 รศ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kiet_ji@hotmail.com
7 อ.นิตย์สุภา วัฒนชัย อาจารย์ เภสัชวิทยา ืnitsupa@kku.ac.th
8 รศ.ประนอม บุพศิริ อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิbprano@kku.ac.th
9 ผศ.มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ ผศ วิสัญญีวิทยา pui_vech@yahoo.com
10 ผศ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา orapin@kku.ac.th
11 ผศ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ เลขา คณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 (panel 2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคน pomuraiwan67@gmail.com
12 นางสาวธารทิพย์ ผลวัฒนา แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ Thantipphol@gmail.com
13 ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์ ิbowcho@kku.ac.th
14 นางสาวณัฐวดี ขวัญศิริกุล หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ์ีNuttakw@gmail.com
15 นายพีรพล เกียรติกิตติกุล แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ peerki@kku.ac.th
16 นางกรรณิกา ธรรมสัตย์ นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ kannika7954@gmail.com
17 นางปาณิสรา เรือง นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123panasara@gmail.com
18 นางสาวถิรดา ทัลคำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pooknkp@gmail.com
19 นายพงษ์ศักดิ์ ธงยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ้hs4rcb@gmail.com
20 นางสาวนางสาวราตรี ภูกาบิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ chadagraden1212@gmail.com
21 อ.ธนพร ศรีเมือง อาจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา srthana@kku.ac.th
22 นางสาวภรณี เอื้อจรัสพันธุ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Poranee654@gmail.com
23 นายตติยะ เอมะสุวรรณ แพทย์ใช้ทุน รังสีวิทยา kimtatiya@gmail.com
24 นายณัฐวัชร สีอไรย์ แพทย์ รังสีวิทยา Nomoonnostar@yahoo.co.th
25 นางสาวศศิวิมล ศรีโยธา ผู้ช่วยวิจัย อายุรศาสตร์ sri.sasiwimon@gmail.com
26 รศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร กรรมการสมทบและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel 2 สายวิชากายภาพบำบัด wantana.siritaratiwat@gmail.com
27 นายเตชภณ อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kasaup@kku.ac.th
28 ผศ.วรินทร พุทธรักษ์ อาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น pwarin@kku.ac.th
29 นางสาวอรทัย แก้วอุดม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ oratka@kku.ac.th
30 นางกานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kanpechaya@gmail.com
31 นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทด นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชวิทยา sootthikarn_m@hotmail.com
32 นางสาวสุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ แพทย์ใช้ทุน เภสัชวิทยา suchro@kku.ac.th
33 นางสาวสุธิดา บุญสม นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชวิทยา suthidab@kkumail.com
34 นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ - เภสัชวิทยา kornsudathip@gmail.com
35 นายสุภัทร์ชัย พันธุ์ชัย พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ hs4qkn@gmail.com
36 นายธีรัตม์ ศิริพงษ์เสถียร แพทย์ใช้ทุน รังสีวิทยา dheersi@kku.ac.th
37 นางชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล หัวหน้างานโภชนาการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ chutikan.sak@gmail.com
38 นางสาวกันยารัตน์ แข้โส นักศึกษา เภสัชวิทยา kanyarat.khaeso@gmail.com
39 นางสาววิภาดา วรวาทิน นักศึกษา ชีววิทยา wiwynaruk@gmail.com