ชื่อการประชุม/ อบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก
วันที่เริ่ม 15/05/2561
วันที่สิ้นสุด 20/06/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป 1000 บาท
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 20/06/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 80/ 12

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ ritinov@hotmail.com
2 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
3 รศ.สุดา วรรณประสาท รศ. เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ sudvan@kku.ac.th
4 อ.นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา nontna@kku.ac.th
5 นางสาววิภาดา เหล่าวิโรจนกุล อาจารย์ จักษุวิทยา Wipadamed@yahoo.com
6 รศ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kiet_ji@hotmail.com
7 อ.นิตย์สุภา วัฒนชัย อาจารย์ เภสัชวิทยา ืnitsupa@kku.ac.th
8 รศ.ประนอม บุพศิริ อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิbprano@kku.ac.th
9 ผศ.มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ ผศ วิสัญญีวิทยา pui_vech@yahoo.com
10 ผศ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา orapin@kku.ac.th
11 ผศ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ เลขา คณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 (panel 2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคน pomuraiwan67@gmail.com
12 นางสาวธารทิพย์ ผลวัฒนา แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ Thantipphol@gmail.com