ชื่อการประชุม/ อบรม การขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วิทยากรโดย ทีมงานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่เริ่ม 19/01/2560
วันที่สิ้นสุด 19/01/2560
เวลา 14.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 18/01/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 18

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ อาจารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู wpattr@kku.ac.th
2 รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา sura_wng@kku.ac.th
3 อ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุวิทยา pantipawongwai@gmail.com
4 นางจงกล อรรคฮาต นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ คลังเลือดกลาง jonaka@kku.ac.th
5 นางนวลจันทร์ มุงคุณคำชาว นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลังเลือดกลาง nuans@kku.ac.th
6 นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ คลังเลือดกลาง thinga@kku.ac.th
7 นางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย kanok.literature@gmail.com
8 นางสาวชิโนรส สืบไวย เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย tawanchaicleftcenter@hotmail.com
9 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@gmail.com
10 ผศ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย amnat811@yahoo.com
11 นางสาวศิริกุล สำราญ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทเฮอร์เบริท -
12 ศ.วีระพงษ์ ลุลิตานนท์ ศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา -
13 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร จักษุแพทย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
14 ผศ.ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ ผศ. ศัลยศาสตร์ narwon@kku.ac.th
15 นางสาวนิตยา ศรีใชยพล พนักงาน BME nittaya_270@hotmail.com
16 นายวิศรุต พลเรือง ที่ปรึกษางานบริหารเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น wisarut.ph@gmail.com
17 นายกนก สุขพูล ที่ปรึกษางานบริหารเครื่องมือแพทย์ Biomedical Engineer ee451097190@gmail.com
18 นายมานะ โต๊ะถม ที่ปรึกษา BME manata01@hotmail.com