ชื่อการประชุม/ อบรม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม KKU scholar”
วิทยากรโดย คุณรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
วันที่เริ่ม 10/08/2559
วันที่สิ้นสุด 26/08/2559
เวลา 08.00-16.30
สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 25/08/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 30

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางอุมาพร โพธิ์ชัย พนักงานธุรการ เภสัชวิทยา ีuma_nok@hotmail.com
2 นายธนวัช แก้วคำสอน นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น thanka@kku.ac.th
3 นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ Thapko@kku.ac.th
4 นางคนึงนุช พิมพ์สาร พนักงานธุรการ ภาควิชาปรสิตวิทยา pkanun@kku.ac.th
5 นางคนึงนุช พิมพ์สาร พ.ธุรการ ปรสิตวิทยา -
6 นางสาวพรผกา ศรีนางาม พ.ธุรการ พยาธิวิทยา -
7 นางสาวพริมรดา ศรีโนนม่วง พ.ธุรการ จิตเวชศาสตร์ -
8 ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ parpra@kku.ac.th
9 ผศ.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ tarinee@kku.ac.th
10 นางดาราพร จันทรเนตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กายวิภาคศาสตร์ sdarap@kku.ac.th
11 ผศ.อรสิริ ธนธานี - จักษุวิทยา -
12 นางสาวขวัญแก้ว สายส่อ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา -
13 ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ - กายวิภาคศาสตร์ -
14 นางกรรณทิวา แสนพรม พ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวิทยา -
15 นางกรรณทิวา แสนพรม พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวิทยา saenprom@gmail.com
16 นางอัญชลี ศรีโนนม่วง พ.ธุรการ ชีวเคมี anchko@kku.ac.th
17 นางสาวธัญพร สายคำพา ผู้ช่วยนักวิจัย ออร์โธปิดิกส์ b_bow_01@hotmail.com
18 นางสาวสุภาวดี คงอุ่น ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ supawako@kku.ac.th
19 นางสาวสุนิศา ทองอุทุม ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ yuusuunisa@gmail.com
20 อ.Pattharee Paholpak Lecturer Psychiatry pattharee@kku.ac.th
21 นางสาวนิภาภรณ์ จ้อยภูเขียว ผู้ช่วยนักวิจัย ศัลยศาสตร์ ืniprjo@kku.ac.th
22 นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
23 นางสาววิไลพร แกมจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
24 นางสาวปราณี สินนา พนักงานธุรการ เวชศาสตร์ฟื้นฟู -
25 อ.อุมาพร ยอดประทุม อาจารย์ จุลชีววิทยา -
26 นางสาวกรวิกา ภูนบผา ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย duang030231@gmail.com
27 นายรักษ์เ้กียรติ กระแสร์ หน.ง.บริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิจัย ruggra@gmail.com
28 นางสาวนริศรา พลพิมพ์ ผู้ช่วยวิจัย โสต ศอ นาสิกวิทยา aewpolpima@gmail.com
29 นางสาวอรณิชา อินทรสันติ์ ผู้ช่วยวิจัย โสต ศอ นาสิกวิทยา jane_meum@hotmail.com
30 นางสาวพัชรินทร์พร จูศรี ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Patcharinporn.j1994@gmail.com