ชื่อการประชุม/ อบรม การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005
วิทยากรโดย นางไพศรี วรรณแสงทอง
วันที่เริ่ม 29/07/2559
วันที่สิ้นสุด 15/08/2559
เวลา 08.00-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5203
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 12/08/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 20/ 11

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น khanthawudk@gmail.com
2 นางสาวกฤษณา ตลับกลาง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย krisanata@kku.ac.th
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ penpko@kku.ac.th
4 นางนางมุจรินทร์ สุวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น mutjarin@kku.ac.th
5 นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ sumokr@kku.ac.th
6 อ.พลสัณห์ มหาขันธ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ polson@kku.ac.th
7 รศ.เสาวนิต ทองพิมพ์ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ saoton@kku.ac.th
8 นางสาวอภิรดี มูลโต นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยเงินรายได้ งานคลัง apiradee_moonto@hotmail.com
9 นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย nutcju@kku.ac.th
10 นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย sukanda.jann@gmail.com
11 นางอาภาภรณ์ ธรเสนา หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย apathasana@kku.ac.th