การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
ประชุมคลัสเตอร์สินค้าอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ ในโครงการสนับสนุนงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3 23/09/2558 - 23/09/2558 11.00-13.00 น. 30 / 0
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/09/2558 - 11/09/2558 08.30 - 12.00 น. 40 / 19
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 18/09/2558 - 18/09/2558 08.30-16.30 น. 40 / 24
การจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 21/08/2558 - 21/08/2558 09.00 - 12.00 น. 40 / 5
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 20/08/2558 - 20/08/2558 08.30 - 16.30 น. 40 / 15
การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการทุนวิจัยมุ่งเป้า Targeted Research ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 05/08/2558 - 05/08/2558 8.30-12.00 น. 40 / 25
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 19/06/2558 - 19/06/2558 10.30 - 12.00 น. 30 / 4
สนทนาโต๊ะกลม เรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะขอทุนจากสกว.ได้" หน้าห้องประชุมมิตรภาพ 25/05/2558 - 25/05/2558 11.00-12.00 น. 10 / 2
การบรรยาย หัวข้อ To write a good scientific review articles โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 03/07/2558 - 03/07/2558 13.30-15.30 น. 40 / 8
การบรรยายหัวข้อ Respond to the comments from reviewers/editors โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 26/06/2558 - 26/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 12
การบรรยาย หัวข้อ “Publish or perish” and “Publish and perish” โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 19/06/2558 - 19/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 6
การบรรยาย หัวข้อ Preparation for manuscript writing โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 12/06/2558 - 12/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 6
การบรรยาย หัวข้อ Publication-oriented research planning โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 05/06/2558 - 05/06/2558 13.30-15.30 40 / 9
การประชุมกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrom ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และ ฟังการบรรยายเรื่อง "National Survey of Metabolic Syndrome Disease and Behavior" โดย ผศ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ เรื่อง "Metformin and Cancer mortality" โดย รศ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 30/04/2558 - 30/04/2558 12.00 - 14.00 น. 50 / 16
ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 08/04/2558 - 08/04/2558 14.00-16.00 15 / 15
เปิดโครงการ First Draft Manuscript writing Clinic; MWC และบรรยายพิเศษเรื่อง Research Tools and Techniques ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 02/04/2558 - 02/04/2558 13.00-16.30 น. 120 / 61
ประชุมปรึกษาหารือ ในหัวข้อ Big Data Analytics for Healthcare ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 12/03/2558 - 12/03/2558 12.00-13.30 30 / 11
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 19/03/2558 - 19/03/2558 9.00-12.00 40 / 16
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยของภาควิชาคลินิก ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร 09/03/2558 - 09/03/2558 11.00-12.00 16 / 10
New Era of Genome Editing ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/01/2558 - 28/01/2558 13.30 - 16.30 น. 50 / 0