การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยของภาควิชาคลินิก ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร 09/03/2558 - 09/03/2558 11.00-12.00 16 / 10
New Era of Genome Editing ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/01/2558 - 28/01/2558 13.30 - 16.30 น. 50 / 0