การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
การประชุมกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrom ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และ ฟังการบรรยายเรื่อง "National Survey of Metabolic Syndrome Disease and Behavior" โดย ผศ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ เรื่อง "Metformin and Cancer mortality" โดย รศ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 30/04/2558 - 30/04/2558 12.00 - 14.00 น. 50 / 16
ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 08/04/2558 - 08/04/2558 14.00-16.00 15 / 15
เปิดโครงการ First Draft Manuscript writing Clinic; MWC และบรรยายพิเศษเรื่อง Research Tools and Techniques ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 02/04/2558 - 02/04/2558 13.00-16.30 น. 120 / 61
ประชุมปรึกษาหารือ ในหัวข้อ Big Data Analytics for Healthcare ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 12/03/2558 - 12/03/2558 12.00-13.30 30 / 11
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 19/03/2558 - 19/03/2558 9.00-12.00 40 / 16
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยของภาควิชาคลินิก ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร 09/03/2558 - 09/03/2558 11.00-12.00 16 / 10
New Era of Genome Editing ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/01/2558 - 28/01/2558 13.30 - 16.30 น. 50 / 0