การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
การบรรยายหัวข้อ Respond to the comments from reviewers/editors โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 26/06/2558 - 26/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 12
การบรรยาย หัวข้อ “Publish or perish” and “Publish and perish” โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 19/06/2558 - 19/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 6
การบรรยาย หัวข้อ Preparation for manuscript writing โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 12/06/2558 - 12/06/2558 13.30-15.30 น. 40 / 6
การบรรยาย หัวข้อ Publication-oriented research planning โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 05/06/2558 - 05/06/2558 13.30-15.30 40 / 9
การประชุมกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrom ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และ ฟังการบรรยายเรื่อง "National Survey of Metabolic Syndrome Disease and Behavior" โดย ผศ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ เรื่อง "Metformin and Cancer mortality" โดย รศ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 30/04/2558 - 30/04/2558 12.00 - 14.00 น. 50 / 16
ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 08/04/2558 - 08/04/2558 14.00-16.00 15 / 15
เปิดโครงการ First Draft Manuscript writing Clinic; MWC และบรรยายพิเศษเรื่อง Research Tools and Techniques ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 02/04/2558 - 02/04/2558 13.00-16.30 น. 120 / 61
ประชุมปรึกษาหารือ ในหัวข้อ Big Data Analytics for Healthcare ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 12/03/2558 - 12/03/2558 12.00-13.30 30 / 11
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 19/03/2558 - 19/03/2558 9.00-12.00 40 / 16
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยของภาควิชาคลินิก ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร 09/03/2558 - 09/03/2558 11.00-12.00 16 / 10
New Era of Genome Editing ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/01/2558 - 28/01/2558 13.30 - 16.30 น. 50 / 0