ชื่อการประชุม/ อบรม การบรรยาย หัวข้อ Publication-oriented research planning โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC)
วิทยากรโดย Prof. Yukifumi Nawa
วันที่เริ่ม 05/06/2558
วันที่สิ้นสุด 05/06/2558
เวลา 13.30-15.30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 04/06/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 9

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย รังสีวิทยา kasaup@kku.ac.th
2 นางสาววิภาดา เหล่าวิโรจนกุล อาจารย์ จักษุวิทยา Wipadamed@yahoo.com
3 นางสาวรุ่งอรุณ พวงธรรม นักเทคนิคการแพทย์ คลังเลือดกลาง phuangthamr@gmail.com
4 อ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ Naroka@kku.ac.th
5 รศ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ รศ. อายุรศาสตร์ lpanit@kku.ac.th
6 อ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุวิทยา wpanti@kku.ac.th , pantipawongwai@gmail.com
7 นางสาวMinerva Daya PhD student Biochemistry minerdaya@yahoo.com
8 นางสาวพวงผกา สาดี - หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิค งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ sphuan@kku.ac.th
9 นายปิยะพงษ์ สิมทอง นักเทคนิคการแพทย์ คลังเลือดกลาง piyapongsimtong@gmail.com