ชื่อการประชุม/ อบรม ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria)
วิทยากรโดย -
วันที่เริ่ม 08/04/2558
วันที่สิ้นสุด 08/04/2558
เวลา 14.00-16.00
สถานที่ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 08/04/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 15/ 15

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา -
2 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา -
3 ศ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ -
4 รศ.ภิรุญ มุตสิกพันธ์ุ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ -
5 ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์ -
6 รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา -
7 รศ.วัลลภ แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา -
8 อ.วิเศษ นามวาท อาจารย์ จุลชีววิทยา -
9 ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา -
10 อ.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา -
11 อ.อุมาพร ยอดประทุม อาจารย์ จุลชีววิทยา -
12 รศ.สุดา วรรณประสาท รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา -
13 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย - -
14 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย -
15 นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัย -