Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิจัย

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ขอใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยกลาง สำหรับบุคคลภายใน
2 ขอใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยกลาง สำหรับบุคคลภายนอก
3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 517/2563 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์ฯ

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235