Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

ข้อมูลด้านสัตว์ทดลอง

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
2 จรรยาบรรณนักวิจัย (แนวทางปฏิบัติ)
3 พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
4 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
5 การดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยง
6 ขั้นตอนการขอใช้บริการสัตว์ทดลอง หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์
7 ขั้นตอนการขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของคณะแพทยศาสตร์
8 ข้อมูลขนาดกรงของหน่วยสัตว์ทดลอง
9 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในหน่วยสัตว์ทดลอง
10 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับดูแลดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาโครงการที่ยื่นขอจรรยาบรรณของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนิ
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในเพื่อพิจารณาโครงการที่ยื่นขอจรรยาบรรณของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนิน
13 ประกาศหลักปฏิบัติการใช้พื้นที่วิจัยหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์
14 ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
15 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)
16 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการกับซากขอ
17 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำให้สัตว์ตายอ
18 ข้อมูลขั้นตอนการล้างกรงสัตว์ทดลอง หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่
20 ประกาศ มข (948/2562) อัตราค่าบริการหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235