Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

แบบฟอร์มการใช้งานสัตว์ทดลอง

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 (สท.1) แบบฟอร์มขอใช้บริการสัตว์ทดลอง
2 (สท.3) แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานการเรียนการสอน
3 (สท.3) แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานบริการ
4 (สท.3) แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย
5 (สท.2) แบบฟอร์มการขอเบิกใช้สัตว์ทดลอง
6 แบบฟอร์มการขอใช้บัตรผ่าน (Key Card)
7 สท.1 แบบฟอร์มขอใช้บริการสัตว์ทดลองสำหรับบุคลากรภายนอก
8 แบบขอใช้ Isoflurane หน่วยสัตว์ทดลอง

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235