Server Time
 
ทุนวิจัยในปี 2563 เริ่มรับแบบเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 08 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
** ปิดรับการ Submit Online หลังจากเวลา 00.00 น.(เที่ยงคืน) ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 **
การยื่นสมัครทุนวิจัยแบบออนไลน์จะถือว่าสำเร็จ เมื่อท่านปฏิบัติดังนี้
1. พิมพ์ใบนำส่งจากระบบ Submit online
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม
3. นำส่งฝ่ายวิจัยตามระบบสารบรรณ

Submit Online