Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
1,417
This year
19,545

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน / นวัตกรรม ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 13

14/06/2015
อ่าน : 675 ล่าสุด : 2019-06-21 04:36:17


การประชุมมีพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
ระหว่าง
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     และ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ในงาน ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอ ข้อมูลในหัวข้อ การพัฒนางานนวัตกรรมวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง เป็นการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรม หรือผลงานที่ได้จากงานวิจัย ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์
การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับนักวิจัย ที่สนใจผลิตนวัตกรรมวิจัยเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 

ติดต่อ คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-363723  Email : ruggra@gmail.com 


15/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0512 seconds.