การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
การถ่ายทอดสัญญาณสดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine” ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 27/06/2559 - 27/06/2559 8.30-16.30 100 / 6
GW-GCP&Best Biobanking workshop ห้องประชุม 5102 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04/04/2559 - 29/06/2559 08.00-16.30 60 / 54
จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มข. 20/04/2559 - 20/04/2559 8.30-16.30 100 / 41
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ George Washington University ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09/02/2559 - 09/02/2559 11.00-13.00 60 / 3
โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 (ห้องบรรยาย1) 15/01/2559 - 15/01/2559 8.30-16.30 น. 100 / 47
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP" (คัดเลือก 80 ผู้เข้าร่วมจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด) ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/02/2559 - 17/02/2559 8.00-16.30 80 / 28
อบรมเรื่อง"เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 07/01/2559 - 07/01/2559 8.30-16.30 น. 40 / 20
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร 09/12/2558 - 09/12/2558 14.00-16.00 30 / 3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรายงานตัวชี้วัดหลักด้านการวิจัยรายภาควิชา ปีงบประมาณ 2558” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 18/11/2558 - 18/11/2558 8.30-16.30 น. 40 / 29
บรรยายเรื่อง Digital Medicine ห้องบรรยาย 3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 08/10/2558 - 08/10/2558 9.00-10.00 น. 0 / 0
พิธีมอบรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ 06/10/2558 - 06/10/2558 8.30-9.30 น. 0 / 0
ประชุมคลัสเตอร์สินค้าอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ ในโครงการสนับสนุนงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3 23/09/2558 - 23/09/2558 11.00-13.00 น. 30 / 0
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/09/2558 - 11/09/2558 08.30 - 12.00 น. 40 / 19
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 18/09/2558 - 18/09/2558 08.30-16.30 น. 40 / 24
การจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 21/08/2558 - 21/08/2558 09.00 - 12.00 น. 40 / 5
Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 20/08/2558 - 20/08/2558 08.30 - 16.30 น. 40 / 15
การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการทุนวิจัยมุ่งเป้า Targeted Research ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 05/08/2558 - 05/08/2558 8.30-12.00 น. 40 / 25
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 19/06/2558 - 19/06/2558 10.30 - 12.00 น. 30 / 4
สนทนาโต๊ะกลม เรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะขอทุนจากสกว.ได้" หน้าห้องประชุมมิตรภาพ 25/05/2558 - 25/05/2558 11.00-12.00 น. 10 / 2
การบรรยาย หัวข้อ To write a good scientific review articles โครงการ First draft Manuscript Writing Clinic (MWC) ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 03/07/2558 - 03/07/2558 13.30-15.30 น. 40 / 8