การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
การสาธิตการทำงานของเครื่อง Gel documentation (ChemiDoc MP imaging system) ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 24/07/2563 - 24/07/2563 13.00-15.00 40 / 13
การสาธิตการทำงานของเครื่อง Gel documentation (Amersham ImageQuantTM 800) ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 20/07/2563 - 20/07/2563 13.00-15.00 40 / 16
GLP and basic instrument รอบที่ 2/2563 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 17/08/2563 - 17/08/2563 08.30-16.30 25 / 25
GLP and basic instrument รอบที่ 1/2563 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 30/07/2563 - 30/07/2563 08.30-16.30 25 / 25
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ ห้องประชุม 5201 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 12/12/2562 - 17/12/2562 08.30-16.30 20 / 11
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ ห้องประชุม 5201 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 12/12/2562 - 12/12/2562 08.30-16.30 50 / 31
การอบรม หัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 20/11/2562 - 20/11/2562 8.30-16.30 50 / 42
รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 23/08/2562 - 26/08/2562 8:00-16:30 50 / 4
GLP รอบที่ 2 ปี 2562 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 02/08/2562 - 02/08/2562 08.30-16.30 40 / 31
GLP รอบที่ 1 ปี 2562 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 01/07/2562 - 01/07/2562 08.30-16.30 40 / 40
การบรรยาย หัวข้อ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/05/2562 - 16/05/2562 9.00-12.00 200 / 133
รวมพลนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 25/04/2562 - 25/04/2562 13.00-15.00 50 / 50
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษา อาคาร 89 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23/01/2562 - 23/01/2562 08.30-16.30 100 / 16
Product Design Thinking ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 21/12/2561 - 21/12/2561 8.30-16.30 30 / 30
Research Tools and Techniques ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/11/2561 - 28/11/2561 8.30-12.00 40 / 31
Research Question ครั้งที่ 1 ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 02/08/2561 - 02/08/2561 08.30-16.30 50 / 0
การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร 24/08/2561 - 24/08/2561 08.30-16.30 30 / 30
การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร 26/07/2561 - 26/07/2561 08.30-16.30 30 / 30
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27/06/2561 - 27/06/2561 13.00 - 16.30 50 / 33
การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19/06/2561 - 19/06/2561 09.00-16.00 50 / 22