การประชุม

ชื่อการประชุม/ อบรม
สถานที่
วันที่
เวลา
จำนวน/ สมัคร
รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 23/08/2562 - 26/08/2562 8:00-16:30 50 / 4
GLP รอบที่ 2 ปี 2562 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 02/08/2562 - 02/08/2562 08.30-16.30 40 / 31
GLP รอบที่ 1 ปี 2562 ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 01/07/2562 - 01/07/2562 08.30-16.30 40 / 40
การบรรยาย หัวข้อ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16/05/2562 - 16/05/2562 9.00-12.00 200 / 133
รวมพลนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 25/04/2562 - 25/04/2562 13.00-15.00 50 / 50
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษา อาคาร 89 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23/01/2562 - 23/01/2562 08.30-16.30 100 / 16
Product Design Thinking ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร 21/12/2561 - 21/12/2561 8.30-16.30 30 / 30
Research Tools and Techniques ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 28/11/2561 - 28/11/2561 8.30-12.00 40 / 31
Research Question ครั้งที่ 1 ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 02/08/2561 - 02/08/2561 08.30-16.30 50 / 0
การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 2 ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร 24/08/2561 - 24/08/2561 08.30-16.30 30 / 30
การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 1 ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร 26/07/2561 - 26/07/2561 08.30-16.30 30 / 30
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27/06/2561 - 27/06/2561 13.00 - 16.30 50 / 33
การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19/06/2561 - 19/06/2561 09.00-16.00 50 / 22
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15/05/2561 - 20/06/2561 08.30-16.30 80 / 39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1 ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยา ชั้น 16 อาคาร สว.19 24/05/2561 - 25/05/2561 08.30-16.30 40 / 26
การอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral Flow ณ ห้อง 5604A ชั้น 6 อาคารเวช วิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09/04/2561 - 11/04/2561 09.00-15.30 40 / 38
Lecture on Lateral Flow Technique ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 26/03/2561 - 26/03/2561 09.00-17.30 50 / 25
ประชุมเปิดโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Khon Kaen University Faculty of Medicine and Mekong Health Science Research Institute BioBank Project) ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14/02/2561 - 14/02/2561 14.00-16.00 น. 60 / 29
โครงการกิจกรรมพบปะนักวิจัย เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 17/01/2561 - 17/01/2561 10.00-12.00 100 / 19
International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ 28/12/2560 - 28/12/2560 13.30 - 16.30 20 / 20