ชื่อการประชุม/ อบรม การสาธิตการทำงานของเครื่อง Gel documentation (ChemiDoc MP imaging system)
วิทยากรโดย Bio-Rad
วันที่เริ่ม 24/07/2563
วันที่สิ้นสุด 24/07/2563
เวลา 13.00-15.00
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 24/07/2563
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 13

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย rungtma@kku.ac.th
2 นางสาวสานฝัน หงษ์ชูตา นักศึกษา ปรสิตวิทยา Sarnfun_h@kkumail.com
3 นางสาวรัชนี รอดภัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
4 นางสาวภัคสิรี สรณารักษ์ ผู้ช่วยวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น jj_saranaruk@hotmail.com
5 นางสาวณัฐณิชา พ่วงพันธ์ นักศึกษา ภาควิชาชีวเคมี natnicha_paungpan@kkumail.com
6 นางสาวศิญาพร พุฒิเสน นักศึกษา ชีวเคมี siyaporn50@gmail.com
7 นายมารุตพงศ์ เดชอาญา นักศึกษา ชีวเคมี Marutpong.d@kkumail.com
8 นางสาวอรวรรณ แว่นพิมาย นักศึกษา ชีวเคมี w_orawan@kkumail.com
9 นางสาวพุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษา เภสัชวิทยา putthaporn.k@gmail.com
10 นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษา เภสัชวิทยา chanakan.pornc@gmail.com
11 นางสาวชนาภรณ์ รัตนมณีนิล ผู้ช่วยวิจัย เภสัชวิทยา Chanapp.24@gmail.com
12 นายรัฐพงษ์ ภูมิภู นักศึกษา ชีวเคมี ratthaphong_ph@kkumail.com
13 นางสาวหญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์ นักศึกษา ชีวเคมี yingpinn@gmail.com