ชื่อการประชุม/ อบรม GLP and basic instrument รอบที่ 2/2563
วิทยากรโดย กฤษณา ตลับกลาง, รุ่งทิพย์ มาดี, นุชนาฏ จันทิหล้า
วันที่เริ่ม 17/08/2563
วันที่สิ้นสุด 17/08/2563
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 11/08/2563
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 25/ 25

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางเปรมฤดี เห็มหา นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ prem_hemha@kkumail.com
2 นางสาวสานฝัน หงษ์ชูตา นักศึกษา ปรสิตวิทยา Sarnfun_h@kkumail.com
3 อ.สรายุทธ หลานวงศ์ อาจารย์ แพทยศาสตร์/เภสัชวิทยา sarala@kku.ac.th
4 นายนพกมล กาญจนางกูร นักศึกษา ชีวเคมี nopkamol.nk@gmail.com
5 นางสาวนงนภัส โพธิ์แก้ว - ชีวเคมี nongnapasprim@gmail.com
6 นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ ผู้ช่วยวิจัย โครงการ ReOV a.teeranat@gmail.com
7 นางสาวบุหลัน ทองก้านเหลือง ผู้ช่วยวิจัย โครงการ ReOV bulun425@gmail.com
8 นายอิทธิกร หอมสมบัติ ผู้ช่วยวิจัย โครงการ ReOV aoncocofish@gmail.com
9 นางSereywatana chea Student Tropical medicine sereywatana88@gmail.com
10 นางสาวเรืองวรรณ ถนอมสิทธิ์ นักศึกษา สรีรวิทยา Ruengwan.ta@kkumail.com
11 นางสาวศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท ชีวเคมี Sirinrak@kkumail.com
12 นางสาวพรทิพย์ ไทยอ่อน ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี Pondthip.t@kkumail.com
13 นางวิลาสินี สุราสา - จุลชีววิทยา wilasinee.c@msu.ac.th
14 นางสาวณัฐนรี ชัยพิพัฒน์ ผู้ช่วยวิจัย สรีรวิทยา fahunto@gmail.com
15 นางสาวปิยพร มาตุลกุล ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี piyapornmatulakun@gmail.com
16 นางสาวณัฎฐณิชา อาจแก้ว ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี nadthanicha1997@gmail.com
17 นางสาวสุธิชา ดีไวย์ ผู้ช้วยวิจัย ชีวเคมี suthicha.d@kkumail.com
18 นางสาวขวัญจิรา ชาลีคาร นักศึกษา ชีวเคมี Kwuanjira.ch@kkumail.com
19 นางสาวชมมณี กองแก้ว นักศึกษา ชีวเคมี chommanee.k@kkumail.com
20 นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ นักศึกษา ืเวชศาสตร์เขตร้อน jumpa3_jira@hotmail.com
21 นางสาวนางสาวศศิธร ชมวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา sasichomwong@gmail@com
22 นายLeakkhaing TAING student Biochemistry taingleakkhaing@kkumail.com
23 นายHandy Riantana Student Biochemistry Handy.riantana@kkumail.com
24 นางสาววนิดา​ นามบ้านเหล่า ผู้ช่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์/หน่วยสัตว์ทดลอง Vanina@kku.ac.th​
25 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ Thpongking@gmail.com