ชื่อการประชุม/ อบรม GLP and basic instrument รอบที่ 1/2563
วิทยากรโดย กฤษณา ตลับกลาง, รุ่งทิพย์ มาดี, นุชนาฏ จันทิหล้า
วันที่เริ่ม 30/07/2563
วันที่สิ้นสุด 30/07/2563
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 27/07/2563
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 25/ 25

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวนฤมล สมผุด ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น Mind.48@hotmail.com
2 นางสาวประเสริฐศรี มะอินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ชีวเคมี prasertsri.main@gmail.com
3 นางสาวจันทวิทย์ ภูมิคอนสาร ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี jantawit29@gmail.com
4 นางสาวกมลชนก แก้วเขียว เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี Kkaewkhiaw@gmail.com
5 นางสาวชมมณี กองแก้ว นักศึกษา ชีวเคมี chommanee.k@kkumail.com
6 นายLeakkhaing TAING Student Biochemistry taingleakkhaing@kkumail.com
7 นางสาวขวัญจิรา ชาลีคาร นักศึกษา ชีวเคมี kwuanjira.ch@kkumail.com
8 นายกฤตเมธ สายสุวรรณ นักศึกษา ชีวเคมี kittamate@kkumail.com
9 นางสาวปรีญาณัฎฐ์ จันทรา นักศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา preeyanatj@kkumail.com
10 นางสาวปิยะธิดา นาทศรีทา นักศึกษา จุลชีววิทยา piyatida_n@kkumail.com
11 นายชาคริต ทัพพันธ์ นักศึกษา จุลชีววิทยา chakritt@kkumail.com
12 นายชัยณรงค์ บุญมา นักศึกษา จุลชีววิทยา ch.bunma@gmail.com
13 นางสาวพรรณวลี จิตรสถาพร นักศึกษา จุลชีววิทยา phanwalee_c@kkumail.com
14 นางสาวกัลยารัตน์ โพธิ์พรม ผู้ช่วยนักวิจัย ปรสิตวิทยา kanyarat.m2016@gmail.com
15 นายธนพัทธ เห็มบาสัตย์ ปริญญาโท ปรสิตวิทยา thanapath@kkumail.com
16 นายอภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์ นักศึกษา ปรสิตวิทยา Gennasis3006@gmail.com
17 นายชัชรินทร์ คำส้อม นักศึกษาปริญาเอก Microbiology Chatcharink@kkumail.com
18 นางสาวศิรดา ปัดถาวโร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ sieurifer@gmail.com
19 นางสาวอริษา มาจุฬา นักวิทยาศาสตร์ สถานบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ arisa.majura@gmail.com
20 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ thpongking@gmail.com
21 นางสาวกมลรัตน์ กองพา นักศึกษา จุลชีววิทยา Kamonrut.ko@kkumail.com
22 นางสาวสุทธิดา บุญสืบ นักศึกษาปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร์ sudtida.b@kkumail.com
23 นาย ธีรชน กมลเลิศ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ therachon_k@kkumail.com
24 นายชยากร เถาโต นักศึกษาปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ chayakorntaoto@kkumail.com
25 นางสาวชนาภรณ์ รัตนมณีนิล ผู้ช่วยนักวิจัย เภสัชวิทยา Chanapp.24@gmail.com