ชื่อการประชุม/ อบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ
วิทยากรโดย ศ.โสพิศ วงศ์คำ/ ศ. มนต์ชัย ดวงจินดา/ คุณสมหวัง ทองนำ
วันที่เริ่ม 12/12/2562
วันที่สิ้นสุด 17/12/2562
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5201 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 17/12/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 20/ 11

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.สักการ สังฆมานนท์ อาจารย์ พยาธิวิทยา sakkarn@kku.ac.th
2 อ.วีระพล แสงอาทิตย์ อาจารย์ สรีรวิทยา weerapons@kkumail.com
3 อ.โสภิดา ภู่ทอง อาจารย์ สรีรวิทยา sophiph@kku.ac.th
4 รศ.วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์ wiphawi@kku.ac.th
5 นางสาวภัคชัญญา แพงคำแหง ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มวิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ckdnet.kku@gmail.com
6 นายศุภกฤษ บุญละคร ผู้ช่วยนักวิจัย CKDNET ckdnet.kku@gmail.com
7 ผศ.แพรว โคตรุฉิน อาจารย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน kpraew@kku.ac.th
8 อ.รัฐพล ไกลกลาง อาจารย์ หลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ratthaphol.bc@gmail.com
9 อ.อภิวัฒน์ ศิริโชติ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ apiwsi@kku.ac.th
10 นางสาวนางสาวพรรณมณี ฦาชา บริหารงานทั่วไป โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น phanmaneee.t@gmail.com
11 รศ.จริยา อำคา เวลบาท รองศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ jariya@kku.ac.th