ชื่อการประชุม/ อบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ
วิทยากรโดย ศ.โสพิศ วงศ์คำ/ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ/ รศ.ขวัญชนก ยิ้มแต้/ รศ.จินตนา สัตยาศัย/ คุณงามจิตร กุดจอมศรี
วันที่เริ่ม 12/12/2562
วันที่สิ้นสุด 12/12/2562
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5201 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 10/12/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 31

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ผศ.กุณฑล วิชาจารย์ อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ wkhunt@kku.ac.th
2 อ.ภัทร วิรมย์รัตน์ อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ jawahsoo@gmail.com
3 รศ.สุวรรณี วิษณุโยธิน อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ drsuwannee@yahoo.com
4 ผศ.จรรยา จิระประดิษฐา อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ jjunya@kku.ac.th
5 อ.คัมภีร์พร บุญหล่อ อาจารย์ เภสัชวิทยา kampbo@kku.ac.th
6 อ.พัทธมน ลพานุวรรตน์ อาจารย์ เภสัชวิทยา anghir@kku.ac.th
7 อ.จารุพงษ์ แสงบุญมี อาจารย์ ชีวเคมี charusa@kku.ac.th
8 รศ.อุบล ชาอ่อน อาจารย์ ชีวเคมี ubocha@kku.ac.th
9 ผศ.สุกัญญา เลือง อาจารย์ ชีวเคมี sukanya@kku.ac.th
10 อ.มารุต เลาหวิโรจน์ อ.นพ. จุลชีววิทยา marut@kku.ac.th
11 อ.อ.ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา chonpi@kku.ac.th
12 นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ Madee.r@yahoo.com
13 นางนางวราภรณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ นักรังสีการแพทย์ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา varsil@kku.ac.th
14 ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อายุรศาสตร์ kittisak@kku.ac.th
15 นางสาวพึงใจ ภูนิคม นักรังสีการแพทย์ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา pungjai4327@hotmail.com
16 นางต้องจิต มหาจันทวงศ์ นักรังสีเการแพทย์ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา tongma@kku.ac.th
17 ผศ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุ pantipawongwai@gmail.com
18 ผศ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุ pantipawongwai@gmail.com
19 ผศ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุ pantipawongwai@gmail.com
20 รศ.พลพันธ์ บุญมาก รศ วิสัญญีวิทยา bpolpu@kku.ac.th
21 รศ.สุหัทยา บุญมาก รศ วิสัญญีีวิทยา suhabo@kku.ac.th
22 ผศ.อภิพร ถิ่นคำรพ อาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา apiporn@kku.ac.th
23 รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ sittia@kku.ac.th
24 อ.เทวฤทธิ์ เบิกบาน อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ thewbe@kku.ac.th
25 ผศ.ประเสริฐ สายเชื้อ อาจารย์ หลักสูตรเวชศาสตร์เจตร้อน prasertsai@kku.ac.th
26 อ.พญ.วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ อาจารย์ พยาธิวิทยา walaba@kku.ac.th
27 อ.พญ.วริษฐา เปรมพินิจ อาจารย์ พยาธิวิทยา waripr@kku.ac.th
28 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย kankha@kku.ac.th
29 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย khanthawudk@gmail.com
30 นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย khanthawudk@gmail.com
31 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย khanthawudk@gmail.com