ชื่อการประชุม/ อบรม การอบรม หัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย”
วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ
วันที่เริ่ม 20/11/2562
วันที่สิ้นสุด 20/11/2562
เวลา 8.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 19/11/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 42

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ Airsmallsmall@gmail.com
2 นางสาวพัชรินทร์ สาขา สถาบันิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ Airsmallsmall@gmail.com
3 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ Naruemon.kku.ac.th
4 นางอมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น aromphruk@gmail.com
5 ศ.ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
6 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย pewpan@kku.ac.th
7 อ.อรนุช แสนพูล อาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา oransa@kku.ac.th
8 นางสาวพัชราภรณ์ บุญร่วมแก้ว นักศึกษา ภาควิชาปรสิตวิทยา -
9 รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช หัวหน้าสำนักระบาดวิทยาคลินิก สำนักระบาดวิทยาคลินิก -
10 รศ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา -
11 นางสาวศศิธร. ศรีโยธี ผู้ช่วยวิจัย อายุรศาสตร์ Shrimm2hotmail.com
12 ศ.สมชาย ปิ่นละออ ศาสตราจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา -
13 รศ.พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี patcha_b@kku.ac.th
14 รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ arolul@kku.ac.th
15 นางสาวอาภาศิริ ศรีเศรษฐการ นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ arpasr@kkumail.com
16 นางสาวภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช รองผู้อำนวยการ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก -
17 ผศ.ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ ผศ. สูตินรีเวชวิทยา Piyamassaksiriwuttho@yahoo.com
18 ผศ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี -
19 นางจำเนียร พัฒนจักร พยาบาล ชำนาญการ ห้องตรวจสวนหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ mamacharm291@gmail.com
20 นายนิกร ชีวาจร นักวิทยาศาสตร์ พยาธิวิทยา nikhch@kku.ac.th
21 นางไกรวาส แจ้งเสม พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Kraiwad@gmail.com
22 นายนิกร แพงจันโท - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา -
23 นางสาวนางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ suphachira@kku.ac.th
24 นางสาววรรณี เชียงเครือ นักวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์​ Foodpilotplant@kkusp.com
25 นางสาวปฐวริญญ์ วรฉัตร นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น foodpilotplant@kkusp.com
26 ผศ.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้า pramin@kku.ac.th
27 นายนัฐพงษ์ เนินชัด นักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า nernchad.nattapong@gmail.com
28 นางสาวสายรุ้ง มูลวิชา พยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือแพทย์ ื์Naja_enfc@hotmail.com
29 นายราชัณย์ ชัยปลื้ม ผู้ควบคุมงาน เครื่องมือแพทย์ rachan028@gmail.com
30 นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์ Natthasak_sun@hotmail.com
31 ศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน ศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา solarn@kku.ac.th
32 ผศ.บรรจง เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา kbanjo@kku.ac.th
33 รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ -
34 รศ.สมภพ พระธานี รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ -
35 อ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์ อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ -
36 นายสมยศ สมรักษ์ พยาบาล หอผู้ป่วย 3จ แผนกจักษุ โสตฯ งานบริการพยาบาล somyot_nu@hotmail.com,somyso@kku.ac.th
37 ศ.โกวิท คำพิทักษ์ ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา -
38 ผศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ - ชีววิทยาช่องปาก som_lue@kku.ac.th
39 นายสุพรรณ ฟู่เจริญ ศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น supan@kku.ac.th
40 อ.สิรินาถ อารมย์เสรี อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา sirinar@kku.ac.th
41 นางสาวศศิธร ชมวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา sasichomwong@gmail.com
42 ผศ.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ อาจารย์ จุลชีววิทยา supraph@kku.ac.th