ชื่อการประชุม/ อบรม รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
วันที่เริ่ม 23/08/2562
วันที่สิ้นสุด 26/08/2562
เวลา 8:00-16:30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 26/08/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 4

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.สุดา วรรณประสาท รศ เภสัชวิทยา sudvan@kku.ac.th
2 รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รศ. กายวิภาคศาสตร์ sittia@kku.ac.th
3 อ.อรนุช แสนพูล อาจารย์ ปรสิตวิทยา oransa@kku.ac.th
4 อ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา Opalpi@kku.ac.th