ชื่อการประชุม/ อบรม GLP รอบที่ 2 ปี 2562
วิทยากรโดย กฤษณา ตลับกลาง, ธานี ธรรมรัตน์, นุชนาฏ จันทิหล้า
วันที่เริ่ม 02/08/2562
วันที่สิ้นสุด 02/08/2562
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 26/07/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 31

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย Thpongking@gmail.com
2 นางสาวthinsu kyaw PhD student Biochemistry thinsuky@kkumail.com
3 นางกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษา เภสัชวิทยา kat_gogo@hotmail.com
4 นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทด นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชวิทยา Sootthikarn_m@kkumail.com
5 อ.พัทธมน ลพานุวรรตน์ อาจารย์ เภสัชวิทยา Phattla@kku.ac.th
6 นางสาวนารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ nareelak_tang@hotmail.com
7 นางสาวณิศิตา ไชยหงษา นศ.ป.เอก สรีรวิทยา Mameaw_smd@hotmail.com
8 นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษา สรีรวิทยา pairpassorn@gmail.com
9 นางสาวณภัทรชนก หาญวารี นักศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ napatchanok@kkumail.com
10 นายเมธี เอี่ยมพานิชกุล นักศึกษาปริญญาโท สรีรวิทยา Metee.iam@kkumail.com
11 นางสาวกฤติยา อินต๊ะยศ นักศึกษา สรีรวิทยา krittiya_in@kkumail.com
12 นางสาวเบญจพร แสงนาค นักศึกษาปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ benchaporn.s@kkumail.com
13 นางสาวสุนันทา พรหมมินทร์ - กายภาพบำบัด sunanta.prommin@gmail.com
14 นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ sumokr@kku.ac.th
15 นายนิธิวัฒน์ ศิริจันทร์ แพทย์ใช้ทุน สรีรวิทยา nitisi@kku.ac.th
16 นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย นักวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา Gyugeegee55@gmail.com
17 นางสาวชิดชนก อนุตระกูลชัย นักวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา chitchanok_a@yahoo.com
18 นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ Chadaporn_chaimontri@kkumail.com
19 นางสาวโสรยา แก้วงาม นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ soraya_km@kkumail.con
20 นางสาวไอริน คำงาม นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ irin-ir@hotmail.com
21 นายคมสรรค์ บรรเรืองทอง นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ komsba@gmail.com
22 นางสาวธนพร อะโนศรี นักศึกษาปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ Tanapornanosri@gmail.com
23 นางสาวน.ส.หทัยชนก ขาวสุข นักศึกษาปริญญาโท เภสัชวิทยา hataichanok.khawsuk@gmail.com
24 นางสาวศิริพร บุตรสีโคตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรีรวิทยา คณะแพทย์ siriporn.bud@gmail.com
25 นางสาวพรพิลาส ทองผล นักศึกษา ปรสิตวิทยา phonpilasth@gmail.com
26 อ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา Opalpi@kku.ac.th
27 นางสาวพิมพาวดี ภูขำ นักศึกษา ชีวเคมี Ppornnapha@kkumail.com
28 นายภาณุวัฒน์ โคตรสมบัติ นักศึกษา ชีวเคมี k_panuwat@kkumail.com
29 นางสาวPratchakan Chaiyachat Ph.D. student medical microbiology c_pratchakan@kkumail.com
30 นางสาวอาภา สุรไพฑูรย์ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก พยาธิวิทยา arpasura@gmail.com
31 นายณัฐดนัย มุสิกวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ mvnatdanai@gmail.com