ชื่อการประชุม/ อบรม GLP รอบที่ 1 ปี 2562
วิทยากรโดย กฤษณา ตลับกลาง, ธานี ธรรมรัตน์, นุชนาฏ จันทิหล้า
วันที่เริ่ม 01/07/2562
วันที่สิ้นสุด 01/07/2562
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 24/06/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 40

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษา เภสัชวิทยา Tanaporn.n@kkumail.com
2 นางสาวชนากานต์ จันทวงษ์ นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย Chanakan19@hotmail.com
3 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย Thpongking@gmail.com
4 นายกันตพงศ์ เอี่ยมรอเ นักศึกษา ปรสิตวิทยา Kantapongia@kkumail.com
5 นางสาวรัตติยาภรณ์ ปักกุลนันท์ นักศึกษา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ p.rattiyaphorn@kkumail.com
6 นางสาวชุติมา โฮมวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา jiffy2731@gmail.com
7 นายภัทรพล วงษ์ภูธร ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา phat_phutorn@hotmail.com
8 นางสาวกนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ปรสิตวิทยา kanoknan.ksw@gmail.com
9 นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม นักวิทยาศาสตร์ HHP&HP ภาคสรีรวิทยา pontapan@gmail.com
10 นางสาวกุลธิดา โกพลรัตน์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา kulthida_kop@yahoo.com
11 นางสาวอรุณี แปยอ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา Arunee_aeww@hotmail.com
12 นางสาวภวรัญชน์ สุวรรณโชติ นักวิทยาศาสตร์ HHP&HP ภาควิชา สรีรวิทยา Pawaran_su89@hotmail.com
13 นางสาวญาดา หิรัญเทศ นักวิทยาศาสตร์ HHP@HP ภาควิชาสรีรวิทยา yada_hirun@outlook.co.th
14 นางสาวสายธาร ลีลา ผู้ช่วยนักวิจัย HHP&HP/สรีรวิทยา Saytan.le.57@ubu.ac.th
15 นางสาวสมหญิง สมทรัพย์สิน นักวิทยาศาสตร์ HHP&HP ภาควิชาสรีวิทยา s.somsubsin@gmail.com
16 นายทินภัทร สีบาล นักศึกษา ชีวเคมี Tinnapat_s@kkumail.com
17 นางสาวกีรดา แก้วจุมพล นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ HHP&HP ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น geerada20@gmail.com
18 นางสาวชนิกา วรสิษฐ นักศึกษา ปรสิตวิทยา ch-p_019@hotmail.com
19 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษา เภสัชวิทยา patch_023@hotmail.com
20 นางสาวรุ่งทิวา แดงตาโคตร นักศักษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย joomrungtiwa@gmail.com
21 นางสาวมนัสพร นักศึกษา ชีวเคมี manatsaphon_su@kkumail.com
22 นางสาวศิญาพร พุฒิเสน นักศึกษา ชีวเคมี siyaporn50@gmail.com
23 นายกิตติ อินทุยศ นักวิจัย ปรสิตวิทยา kitti.i@kkumail.com
24 นางสาวกัญญ์วรา ตริสกุล นักศึกษา จุลชีววิทยา kanwara.t@kkumail.com
25 นางสาวสายขิม ศรีงาน - ชีวเคมี Saikhim.s@kkumail.com
26 นายนายรัฐพงษ์ ภูมิภู นักศึกษา ชีวเคมี ratthaphong_ph@kkumail.com
27 อ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา Opalpi@kku.ac.th
28 นางสาววีรยา ภูผิวคำ นักวิจัย ปรสิต ppoaoy2528@gmail.com
29 นางสาวอรวรรณ แว่นพิมาย นักศึกษา ชีวเคมี w_orawan@kkumail.com
30 นางสาวณัฐณิชา พ่วงพันธ์ นักศึกษา ชีวเคมี natnicha_paungpan@kkumail.com
31 นางสาวจิตติมา โตมาชา นักศึกษา ชีวเคมี Jittimato@kkumail.com
32 นางสาวมุทิตา คำวงศ์ นักศึกษา จุุลชีววิทยา muta.k@kkumail.com
33 นายอัจฌาศรัย ศิริประยงค์ นักศึกษา จุลชีววิทยา autchasai@kkumail.com
34 นางสาวศิริเกศ ขนันไทย นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ k.sirikes@kkumail.com
35 นายณัฐภัทร กลิ่นสุคนธ์ นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ nattaphat_glinsukon@kkumail.com
36 นางสาวสายธาร ปะปาลี ผู้ช่วยวิจัย จุลชีววิทยา Sainui1334@gmail.com
37 นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษา เภสัชวิทยา ruttiyath@gmail.com
38 นางสาวรัตนาภรณ์​ โรจน์​รุ่ง นศ. ชีววิทยา auy35362.09.06.2555@gmail.com
39 นางสาวอริศรา ภูสาริ นักศึกษา ป.เอก จุลชีววิทยา arisara.poosari@gmail.com
40 นายเฉลิมเกียรติ สวัสดี นักศึกษาปริญญาโท สรีรวิทยา Chalermkiats@kkumail.com