ชื่อการประชุม/ อบรม การบรรยาย หัวข้อ การใช้กัญชาทางการแพทย์
วิทยากรโดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง
วันที่เริ่ม 16/05/2562
วันที่สิ้นสุด 16/05/2562
เวลา 9.00-12.00
สถานที่ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 15/05/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 200/ 133

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวยุวดี แพทย์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา Maymae1626@hotmail.com
2 อ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน อาจารย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Thapanawong@kku.ac.th​
3 นายโกมิฬ​ ขอดคำ เลขาณุการกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลท่านางแนว สนใจ gomin_khod@hotmail.com​
4 นางสาวฑิฆัมพร พันธุ์พินิจ เภสัชกร​ชำนาญ​การ​ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ Ttm.ubon@gmail.com​
5 นายนายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง sesutthiphoj@gmail.com
6 นายพฤศจิพล ศรีเศษมาตย์ อิสระ อิสระ Jipon3011@gmail.com
7 นายวิริยะ สัจจพงษ์ วิสัญญีแพทย์ - virsuj@yahoo.com
8 นายดนัย มีทีปี กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน อิสระ danai_mee@hotmail.com
9 รศ.วินัย ศิริชาติวาปี รศ. ออร์โธปิดิกส์ winaisiri@yahoo.com
10 รศ.สุดา วรรณประสาท รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา sudvan@kku.ac.th
11 นายไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น paitoonpt@gmail.com
12 พญพรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน -
13 นางสาวพรปวีณ์ แพทย์ประจำ ร.พ.ศรีนครินทร์ มข. เวชศาสตร์ชุมชน pinnepinnu@gmail.com
14 ผศ.ผศ.นพ.ฐานพัฒน์. ดิฐสถาพรเจริญ ผศ เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ มข Watdit@kku.ac.th
15 รศ.รศ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ รองศาตราจารย์ ภาควิขาอายุรศาสตร์ wattanasukee@gmail.com
16 นายสรสิทธิ์​ ศิธรวรรณ​ หัวหน้าทีมวิจัย​กัญชาทาง​การแพทย์​ KKU din.sorrasit@gmail.com
17 นางณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัย พท.ว อิสระ aj.nok2016@gmail.com
18 นางสาวอรศจี ทองตระการ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย Onsajee 2000@yahoo.com
19 นางสาวฉวีลักษณ์ ภักดีเจริญวัฒน์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ -
20 นางสาวศิริธร จันทนากร - คณะแพทยศาสตร์ -
21 นายบัญญัติ คู่ศิริ เจ้าของบริษ้ทเอกชน อิสระ bayyat532@gmail.com
22 ผศ.ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา daroon@kku.ac.th
23 นางสาวฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์ ธุรกิจส่วนตัว thitithiraphat64@gmail.com
24 ผศ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ kkanni@kku.ac.th
25 นางมณเฑียร บุญโต พยาบาล AE3 boonn12@yahoo.co.th
26 นางกัลยากร อนุตระกูลชัย ผู้อำนวยการสมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่น - khing.kanya@gmail.com
27 นายศุภโชค อนุตระกูลชัย พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น asuraj@kku.ac.th
28 นางสหชัย ระดาเขต นายกสมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ จ.ขอนแก่น แพทย์แผนไทย khing_kanya@hotmail.com
29 นายชินภัทร ปัญญาชีวภัค อาจารย์พิเศษ เทคนิคการแพทย์ Chinnaphat.jaa@gmial.com​
30 นางนาง กาญจนา เพชรมณี กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ช่อลัดา Kanjanapetch@gmail.com
31 นางอมรรัตน์ ประเสริฐช่วง พยาบาล วิสัญญี sirijuntanakin@ gmail.com
32 นางสาวสุขุมาลย์ ภักดิ์จรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ Openalltime@hotmail.com
33 นางลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์ แพทย์แผนไทน เวชศาสตร์ชถมชน Mhungham@gmail.com
34 นางสาวชนะพร เร่งสูงเนิน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย Yesu _ka@hotmail.com
35 นายสมเกียรติ ปึงสุวรรณ แพทย์แผนไทย อิสระ _
36 นางนวิญญา บุญแสน แพทย์แผนไทย เอกชน linda.herb11@gmail.com
37 นางกิ่งเพ็ชร วงส์พิเชษฐ แพมย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ wkingp@kku.ac.th
38 นายวัชร เก่งสุรการ Freelance-นักวิจัยอิสระ Sc-Ict Kingofreggea@gmail.com
39 นายเกียรติ เก่งสุรการ วิศวกรประเมินราคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ kiat.engineer@gmail.com
40 นายธริช ตระกูลไพศาล ข้าราชการบำนาญฯ ทรัพยากรน้ำ ภาค4 ขอนแก่น dumpdump50@gmail.com
41 นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น cherdkk@gmail.com
42 นางบรรยา ถาอุปชิต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น nongnoiyrx10@gmail.com
43 อ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร wancha2@kku.ac.th
44 รศ.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ nweera@hotmail.com
45 นางสาวฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ - chaaro@kku.ac.th
46 นางสาวชัญญรัชต์ นกศักดา เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น chanyaratta@gmail.com
47 นายอาชัญ องค์ไพบูลย์ - เภสัชศาสตร์ swich_error@hotmail.com
48 นางอ.ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านฝาง pawngphent@yahoo.com
49 นางฐิติกานต์ สร้อยขำ พยาบาล กุมารฯ Pis.pura@hotmail.com
50 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารงานวิจัย onanong@kku.ac.th
51 รศ.จุฬาภรณ์ โสตะ รศ. บริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ chusot@kku.ac.th
52 นางสาวปรพิชชา ธนูรักษ์ Sale Executive บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด porapich-cha@barascientific.com
53 นายกชกร ติยวัฒนาโรจน์ - เภสัชศาสตร์ c_o_p_y@hotmail.com
54 นางจิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล งานบริการพยาบาล tjitar@kku.ac.th
55 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาตราจารย์ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร Lmanee@kku.ac.th
56 นางสาวกวินทรา แต้มประสิทธิ์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ Kawintra_pop@hotmail.com
57 นายพระณธวรรธน์ ขันติโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทุ่งเศรษฐี nathawat.c@hotmail.com
58 นางจุฬารัตน์ ศิริสุขีประดิษฐ์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ratjang123@gmail.com
59 อ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น Pennapa@scphkk.ac.th
60 นางสาวประกายพรึก ประคุณสุขใจ - - -
61 นางหทัยรัตน์ สุขศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เทคนิคเภสัชกรรม hatairat@scphkk.ac.th
62 นายประเทศ ปัญโญวัฒน์ อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม prathed.38@gmail.com
63 นางสาวลำพึง วอนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น lampung@scphkk.ac.th
64 นางสุกัญญา กรีติยุตานนท์ พยาบาลชำนาญการ หน่วยห้องคลอด sukcha1@kku.ac.th
65 นางขนิษฐา ตรงศูนย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย 2ก Kanitr@kku.ac.th
66 นางรัสชนีย์ น่าบัณฑิตย์ พยาบาล งานบริการพยาบาล Siaree2@gmail.com
67 นางสาวนางสาวมนทิราวรรณ พิมพ์ศรี พยาบาล หอผู้ป่วย SCTU pimonti@kku.ac.th
68 นางอุษารัตน์ บุญพงษ์ พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล usarbo@kku.ac.th
69 นางพรพิมล สารบรรณ พยาบาล หอผู้ป่วย SCTU pimolchin@hotmail.com
70 รศ.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รศ พิษวิทยา kannikar@kku.ac.th
71 นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ พยาบาล งานบริการพยาบาล darawana@hotmail.com
72 นายวรพงศ์ พรหมสัตยพรต เภสัชกร โรงพยาบาลเลย maew681@gmail.com
73 นางศิริวรรณ พรหมสัตยพรต เภสัชกร โรงพยาบาลเลย siriwan6465@gmail.com
74 นางวรางคณา ชมภูพาน นศ. สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ Warangkana2122@gmail.com
75 นายวรวุฒิ ชมภูพาน อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตังหวัดขอนแก่น Mu_noi@hotmail.com
76 นางนิภาวรรณ ทองหยาด - - nipawan2800@gmail.com
77 นางสาวภัทราภรณ์ เหลืองวิโรจน์ พยาบาล กุมารฯ Pis.pura@hotmail.com
78 นางสาวอภิญญา ศรีแพงมน พยาบาล หอผู้ป่วย 5ก aphisr@kku.ac.th
79 นางสาวสุภาพ อิ่มอ้วน พยาบาล หอผู้ป่วยAE3 Supimo@kku.ac.th
80 นางสาวอ.จารุวรรณ ชัยสงค์ พยาบาล หอผู้ป่วยAE3 jaruwank@kku.ac.th
81 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วย หน่วยบริหารงานวิจัย onanong@kku.ac.th
82 นางสาวพิมพ์พิชชา อภิรักษ์มั่นคง นักศึกษา นักศึกษาเวชกรรมไทย Pook29@yahoo.com
83 อ.สุพัตรา วัฒนเสน อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอแก่น supatra@scphkk.ac.th
84 นางสาวลักษมณ บุตรวงค์ พยาบาล หอผู้ป่วย SCTU lakkygirl34@gmail.com
85 นางพรพรหม ตันติยาสวัสดิกุล พยาบาลเวชปฎิบัติ คลินิกพรพรหมพยาบาล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น P193orn@hotmail.com
86 นางสาววรรณี เสือบัว - กองกิจการนักศึกษา -
87 นางสาวสุนันท์ เชื้อชาวนา - คณะเกษตรศาสตร์ -
88 นางสาวคนึงนิจ พิเชษฐพันธุ์ - กองกิจการนักศึกษา -
89 นางสาวจิตติมา เขียวสด พท.ว เวชกรรมไทย Jitjit2113@gmail.com
90 นางสาววรมล อนุกูลประเสริฐ เภสัชกร บุคคลทั่วไป Woramol@gmail.com
91 นายณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Kenjung-555@hotmail.com
92 นางสาววินิตา สิงห์ราช พยาบาล งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก vinny2554@gmail.com
93 อ.นางเอมอร ปาทาสัง แพทย์แผนไทย คลีนิคแพทย์แผนไทยคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pemorn@gmail.com
94 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@kku.ac.th
95 ผศ.ชวนพิศ ทำนอง - ข้าราชการบำนาญ chutum@kku.ac.th
96 นางนางมลฤดี ประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยวางแผนครอบครัว งานบริการพยาบาลว mprasit@yahoo.co.th
97 นายสุรพงษ์ ศรีประไหม ไม่มี บุคคลทั่วไป Somsri@kku.ac th
98 รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล รศ.นพ. พยาธิวิทยา Chawalit-pjk2011@hotmail.com
99 ผศ.เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล ผศ.ดร. พยาธิวิทยา cyaova@yahoo.com
100 ผศ.เกศินี สราญฤทธิชัย ประธานหลักสูตร สม.สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ kesinee@kku.ac.th
101 ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา kutcha_s@kku.ac.th
102 ศ.สมชาย ปิ่นละออ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา psomec@kku.ac.th
103 นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล พยาบาลชำนาญการพิเศษ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีคนริน คณะแพทยศาสตร์ sasithornra@kku.ac.th
104 นายอุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์ - ีudompejara@gmail.com
105 รศ.จอมใจ พีรพัฒนา รศ. เทคโนโลยีเภสัชกรรม jomsuj@kku.ac.th
106 ศ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ผู้สอน อายุรศาสตร์ pchatl@kku.ac.th
107 นายรุ่งศักดิ์ กวียานันท์ พท ภ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย มข rungsak.k@hotmail.com
108 นางสาวอรพิน ผาสุริยวงษ์ ข้าราชการบำนาญ - orapin@kku.ac.th
109 ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ อาจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน chutimap@kku.ac.th
110 อ.สุวดี โฆศิษย์บวรชัย อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ suwadee@kku.ac.th
111 นางสาวลดาวัลย์ บูรณะปิยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2(3ฉ) bladaw@kku.ac.th
112 รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา wimsri@kku.ac.th
113 นายวัชรพล ฉันทวรภาพ ศิษย์เก่า มข Alldays Sayhigh c.watcharapol9@gmail.com
114 รศ.บัณฑิต ชุมวรฐายี รศ สูติศาสตร์ bunchu@kku.ac.th
115 อ.สุวดี โฆศิษย์บวรชัย อาจารย์ คณะทันตแพทย์ khanthawudk@gmail.com
116 ศ.ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ คณะที่ 1 (ตัวแทน ผอ.ศูนย์จริยธรรม) khanthawudk@gmail.com
117 รศ.รศ.ดร.บพิตร กลางกัลยา กรรมการประจำ คณะกรรมการจริยธรรมฯ คณะที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชฯ) khanthawudk@gmail.com
118 ผศ.ผศ.พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร กรรมการประจำ คณะกรรมการจริยธรรมฯ คณะที่ 1 (กุมารแพทย์) khanthawudk@gmail.com
119 นางสาวน.ส.ษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าหน้าที่วิชาการศูนย์ฯ EC khanthawudk@gmail.com
120 นางกนกกร ศรีทาโส พยาบาล โรงพยาบาล skanokk@kku.ac.th
121 นางสาวอุรา​วดี​ เจริญ​ไชย​ พยาบาล งานบริการพยาบาล Uracha@kku.ac.th​
122 ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ c.kruehong@gmail.com
123 ผศ.เตือนจิต คำพิทักษ์ อาจารย์ ชีวเคมี tueanjit@kku.ac.th
124 นายประสิทธิ์ หาญพินิจศักดิ์ แพทย์ รพ.ขอนแก่น drkiang@hotmail.com
125 นางศันสนีย์ หาญพินิจศักดิ์ แพทย์ กุมาร sansanee2497@hotmail.com
126 นายวีระศักดิ์ อดิรัตนวงษ์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธกส.ขอนแก่น wee3437@hotmail.co.th
127 นางวลัยพรรณ ธิติเมธีพงศ์ พยาบาล กุมารฯ Pis.pura@hotmail.com
128 นางเพ็ญแข จันทร์ราช พยาบาลชำนาญการพิเศษ กุมารฯ Penkha@hotmail.com
129 รศ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา rpanar@kku.ac.th
130 นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลกมลาไสย Prommink@gmail.com
131 นางสาวขวัญชนก​ บูระพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ เวชศาสตร์ครอบครัว k.burapan99@gmail.com
132 นางสาวมณีนุช ดอมไธสง พยาบาล AE3 litleaomsin@gmail.com
133 นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ya.eiamtrakarn@gmail.com