ชื่อการประชุม/ อบรม รวมพลนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1
วิทยากรโดย ผศ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , ศ.สมเดช กนกเมธากุล
วันที่เริ่ม 25/04/2562
วันที่สิ้นสุด 25/04/2562
เวลา 13.00-15.00
สถานที่ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 24/04/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 50

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวชนากานต์ จันทวงษ์ นักศึกษาป.เอก ชีวเวชศาสตร์ Chanakan19@hotmail.com
2 นายสรสิทธิ์ ศิธรวรรณ นักวิจัย​อิสระ KK420 din.sorrasit@gmail.com
3 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย Thpongking@gmail.com
4 นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย Prommink@gmail.com
5 นายกฤช​ รุนรักษา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ krit.runruksa@gmail.com
6 ผศ.เตือนจิต คำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชีวเคมี tueanjit@kku.ac.th
7 นางสาวรุ่งทิวา แดงตาโคตร นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย joomrungtiwa@gmail.com
8 ศ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง อายุรศาสตร์ pchatl@kku.ac.th
9 นางสาวญาดา พลแสน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กายวิภาคศาสตร์ ัyadpol@kku.ac.th
10 รศ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล รศ. ออร์โธปิดิกส์ surutmd@yahoo.com
11 ผศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ ชีวเคมี skanlaya@kku.ac.th
12 นายวัชรพล ฉันทวรภาพ Alldays Sayhigh c.watcharapol19@gmail.com
13 นางสาวอรอุมา เฮ้านนท์ นักศึกษา ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น Ornuma_hao@kkumail.com
14 ผศ.Amnat Kitkhuandee vice head department surgery amnat811@gmail.com
15 รศ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ รศ อายุรศาสตร์ wattanasukee@gmail.com
16 รศ.บัณฑิต ชุมวรฐายี รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา bunchu@kku.ac.th
17 รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา wimsri@kku.ac.th
18 รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รศ. กายวิภาคศาสตร์ sittia@kku.ac.th
19 นายนายประเทศ ปัญโญวัฒน์ อำนวยการระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม prathed.38@gmail.com
20 นางวีรยา ถาอุปชิต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น nongnoiyrx10@gmail.com
21 นางกนกพร ธัญมณีสิน เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Thanmaneesin@hotmail.com
22 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย pewpan@kku.ac.th
23 นายเขิดชัย อริยานุขิคกุล เภสัชกรเขี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) สำนักวานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Cherdkk@yahoo.com
24 นางสาวฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ - chaaro@gmail.com
25 อ.อรรถกร รักษาสัตย์ อาจารย์ การุณรักษ์ -
26 นายวรพงศ์ พรหมสัตยพรต เภสัชกร โรงพยาบาลเลย maew681@gmail.com
27 นางศิริวรรณ พรหมสัตยพรต นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ siriwan6465@gmail.com
28 อ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ อ. เวชศาสตร์ฟื้นฟู wpattr@kku.ac.th
29 รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร รศ. เวชศาสตร์ฟื้นฟู ืnatman@kku.ac.th
30 ผศ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ผศ. เวชศาสตร์ชุมชน watdit@kku.ac.th
31 อ.วธูหทัย ไพบูลย์ อ. กุมารเวชศาสตร์ -
32 รศ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา อาจาย์ รังสีวิทยา jatkan@gmail.com
33 ผศ.อิสราภรณ์ เทพวงษา ผศ. เวชศาสตร์ชุมชน -
34 นายมนัสวี สิตาธรรม นักศึกษา เทคโนโลยีการเษตร manutsawee113@gmail.com
35 นายสืบตระกูล สืบสารคาม เกษตรกร KK420 kul.suebsarakham@gmail.com
36 นางสาววรรณพร สืบสารคาม เกษตรกร KK420 jum.suebsarakham@gmail.com
37 อ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา Opalpi@kku.ac.th
38 ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย jariya@kku.ac.th
39 นายธรรศ นิลมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. อกิลา โมบายล์ ประเทศไทย จำกัด n.tazzaguila@gmail.com
40 นายชาตรี ไกรพีรพรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น adearest@gmail.com
41 ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม ผศ. เภสัชวิทยา -
42 ผศ.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มข. jurtan@kku.ac.th
43 นายนพเก้า ทองภักดี เจ้าขอของธุรกิจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nopp919@gmail.com
44 นางสาวฐิดาภา ปริญญานุสรณ์ เจ้าของธุรกิจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ plethidapa@gmail.com
45 อ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ อ. โสต ศอ นาสิกวิทยา -
46 นางสาวพรรณทิพย์ ฐณะวัฒน์ - - To_gift_only@hotmail.com
47 นายรัตนกมล ฐณะวัฒน์ - - Ratanakamon-goboy@hotmail.com
48 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสุระทุม - ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น onsurathum.s@gmail.com
49 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rannia@kku.ac.th
50 นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ kreabh@kku.ac.th