ชื่อการประชุม/ อบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิก
วันที่เริ่ม 23/01/2562
วันที่สิ้นสุด 23/01/2562
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 89 พรรษา อาคาร 89 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 20/01/2562
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 16

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวเมธินีณัฐ เลิศโกวิทย์ นายแพทย์ รังสีวินิจฉัย Methininat@gmail.com
2 นายตะวัน แสงศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี Thepiwerofsun9999@hotmail.com
3 นางสาวอมรรัตน์ วันทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี Jumamornrat53@gmail.com
4 นางสาววนิดา สีวอคำ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี wanida_wan5555@hotmail.com
5 นางสาวภาวิณี ธวัชโชติ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี tawatchot4524@hotmail.com
6 นางสาววิจิตรา พิลาตัน นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี redrum_jin@hotmail.com
7 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร แพทย์ จักษุวิทยา tanrat@kku.ac.th
8 นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษา เภสัชวิทยา Tanaporn.n@kkumail.com
9 นางสาวหทัยชนก ขาวสุข นักศึกษา เภสัชวิทยา Hataichanok.khawsuk@gmail.com
10 นางธันยาภัทร์ ทรงศิล ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ juibuff2005@hotmail.com
11 นางสาวนภา พงษ์กะพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ napapo@kku.ac.th
12 นางสาวมาริสา คลังคำภา ผู้ช่วยนักวิจัย กุมารเวชศาสตร์ moodang_789@hotmail.com
13 รศ.พิชัย วิทยากิตติพงษ์ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา pichai.v@hotmail.com
14 นางนางอารุณลักษณ์ คงยัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยขอนแก่น oomsinbee.tg@gmail.com
15 นายวิทวัส คอยคำ นักศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต oil.oil.dd@gmail.com
16 นายพีรชิต โตนชัยภูมิ นักศึกษา เภสัชวิทยา peerachit_t@outlook.com