ชื่อการประชุม/ อบรม Product Design Thinking
วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เริ่ม 21/12/2561
วันที่สิ้นสุด 21/12/2561
เวลา 8.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 20/12/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 30

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน หัวหน้าภาควิชา ชีวเคมี rasana@kku.ac.th
2 ผศ.เตือนจิต คำพิทักษ์ อาจารย์ ชีวเคมี tueanjit@kku.ac.th
3 ผศ.บรรจง เขื่อนแก้ว - ภาควิชารังสีวิทยา kbanjo@kku.ac.th
4 อ.อรนุช แสนพูล อาจารย์ ปรสิตวิทยา oransa@kku.ac.th
5 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
6 อ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา opalpi@kku.ac.th
7 นายกฤษ สาลัง แพทย์ ออร์โธปิดิกส์ Krits.s@kkumail.com
8 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย pewpan@kku.ac.th
9 นางอรดา สีหาราช พยาบาลชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย 4ข2 แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ oradse@kku.ac.th
10 รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ krijen@kku.ac.th
11 อ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์ แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ jojakrapan@yahoo.com
12 นางญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ Excellence Center of Retinopathy of prematurity yanvec@kku.ac.th
13 ผศ.กุณฑล วิชาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์ wkhunt@kku.ac.th
14 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง Jitaha@kku.ac.th
15 นายทวีศักดิ์ เภสัชกร ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ฯ -
16 นางสาวอภิญญา เกษพิมพ์ พยาบาล แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด apinya.kate2329@gmail.com
17 ผศ.ภัทรวุฒิ อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา Patvat@kku.ac.th
18 รศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ รองศาสตร์จารย์ กายวิภาคศาสตร์ -
19 นางสาวเดือนฉาย นภัทร์วิชญสกุล หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 12 dueaka@kku.ac.th
20 นางสาวเฉลิมศรี สรสิทธิ์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Csorasit@gmail.com
21 นางไกรวาส แจ้งเสม พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Kraiwad@gmail.com
22 นางสาวสุธันนี สิมะจารึก พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Ssutha@kku.ac.th
23 นางปริณดา พรหมโคตร พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา pparinda@kku.ac.th
24 นางอริษสา ตามวงศ์ พยาบาลปฏิบัติการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา tamwongarissa@gmail.com
25 ผศ.ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา piyamassaksiriwuttho@yahoo.com
26 รศ.พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี patcha_b@kku.ac.th
27 รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร รองศาสตร์จารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู -
28 นางสาวพรสวรรค์ คำยางจ้อง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ kamyangjong@hotmail.com
29 นายสมยศ สมรักษ์ พยาบาล แผนกจักษุ โสตฯ งานบริการพยาบาล somyot_nu@hotmail.com
30 ผศ.นันทยา อุดมพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู unanta@kku.ac.th